คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ , นายบรรยงค์ หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้รับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้ง คณะกรรมการ ฯ และ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์
นางอัญชลี ฯ แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม ฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมทุกกิจการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย ร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีอยู่ให้ชัดเจน ให้สามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติเกิดผลดีต่อสหกรณ์และสมาชิก

Advertisement

Advertisement

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์
นายประวิทย์ จารุรัชกุล ประธานกรรมการ ฯ สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด กล่าวสรุปข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์และรายงานผลการดำเนินงาน สหกรณ์ ฯ ตั้งอยู่ที่ 67 หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จดทะเบียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2513 เลขทะเบียนสหกรณ์ 234/11545 ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 49 ปี โดยมีแดนดำเนินงาน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณบางส่วน วันสิ้นปีทางบัญชี วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน ฝ่ายจัดการ 34 คน จำนวนสมาชิก 7,938 คน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์
ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ประกอบด้วย ทรัพย์สิน 1,892,566,982.62 บาท , หนี้สิน 1,046,336,043.72 บาท , ทุนของสหกรณ์ 846,230,938.90 บาท , ทุนเรือนหุ้น 529,656,995 บาท และ ทุนสำรอง 233,899,614.92 บาท

Advertisement

Advertisement

สหกรณ์ ฯ ดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (ปุ๋ย, เมล็ดพันธุ์ ) ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจปั๊มน้ำมัน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ฯ และ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ฯ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ คือ การสร้างสภาพคล่องและรักษาวินัยทางการเงิน การบริหารจัดการสหกรณ์ ฯ ให้ใช้ข้อมูลและสถิติเพื่อศึกษาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจในทางปฎิบัติ ภายใต้ข้อบังคับ/ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จะได้นำแนวทางข้อสรุปจากที่ประชุม ฯ แปลงไปสู่การปฎิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ต่อไป

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด