คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ 2) จ.ศรีสะเกษ

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ 2) จ.ศรีสะเกษ

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ 2) จ.ศรีสะเกษ
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ 2) จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ 2) ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ 2) จ.ศรีสะเกษ
นางอัญชลี ฯ กล่าวว่า ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ในระยะแรก วงเงิน 300 ล้านบาท จัดสรรให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรนำไปให้สมาชิกกู้ยืมนำไปพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาของตนเอง ลดความเสี่ยงการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ย สามารถพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงเกิดวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Advertisement

Advertisement

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ 2) จ.ศรีสะเกษ
ในระยะแรก มีสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศประสงค์เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวนมากกว่า 28,000 ราย แต่สามารถจัดสรรเงินกู้ยืมให้ได้เพียง 6,000 ราย จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ 2) เพื่อขอวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (เพิ่มเติม) นำไปจัดสรรให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในระยะที่ 1 หรือโครงการอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะเดียวกัน
โครงการ ฯ ดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2568 (6 ปี) จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ใช้เงินกู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บกักน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องสูบน้ำ , การขุดสระเก็บกักน้ำในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ความลึกประมาณ 2 เมตร , การขุดเจาะบ่อบาดาล เจาะลึกจนถึงระดับที่มีน้ำ ฯลฯ

Advertisement

Advertisement

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร (ระยะที่ 2) จ.ศรีสะเกษ
ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดศรีสะเกษได้รับจัดสรรวงเงินกู้ยืมนำไปให้สมาชิกกู้ยืม จำนวน 120 ราย รายละ 50,000 บาท โดยมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และ สมาชิก ดังนี้.-
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด (18 ราย)
2. สหกรณ์การเกษตรทรายทองร่วมใจพัฒนา จำกัด (24 ราย)
3. สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด (21 ราย)
4. สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน จำกัด (9 ราย)
5. สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด สมาชิกเข้าร่วมโครงการ (13 ราย)
6. สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด (10 ราย)
7. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่ (5 ราย)
8. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไฮเลิง (15 ราย)
9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กระแซง (5 ราย)

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด