คัดลอกลิงค์

ความรู้

นักปรัชญากรีกยุคโบราณ ได้เคยกล่าวไว้ว่า มนุษย์ เป็นสัตว์สังคม

ปากกาทอง
ปากกาทอง
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ปากกาทอง
แจ้งตรวจสอบ
นักปรัชญากรีกยุคโบราณ ได้เคยกล่าวไว้ว่า มนุษย์ เป็นสัตว์สังคม

นักปรัชญากรีกยุคโบราณ ได้เคยกล่าวไว้ว่า มนุษย์ เป็นสัตว์สังคม👩 

         เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่เพียงลำพังคนเดียวได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นทารกและวัยเด็ก ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในระยะเริ่มต้นของการดำรงชีวิตได้ ต้องค่อยอาศัยพ่อและแม่ดูแล ปกป้องคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัย การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและกันเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ของตนเองและร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิต เช่น ความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือกัน ช่วยกันล่าสัตว์ป้องกันศัตรู เป็นต้น เพราะมนุษย์คนเดียวไม่อาจสืบเชื้อสาย ไม่อาจป้องกันตนเอง หรืออยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ ดังนั้นมนุษย์จึงมีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นสังคม ตั้งแต่สังคมขนาดเล็กไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่ ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay                                                                       ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay 

Advertisement

Advertisement

        ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์สังคม แต่ก็มีความแตกต่างจากสัตว์สังคมอื่น ๆ เพราะมนุษย์มีระดับสติปัญญาและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ มาก รวมทั้งมีลักษณะสรีระทางร่างกาย ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้น มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้ รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาท สั่งสมแบะถ่ายทอดประสบการณ์ให้ลูกหลาน หรือคนรุ่นหลังได้พัฒนาสภาพการดำรงชีวิตของตนและสังคมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ มีการกำหนดกฏระเบียบของสังคม เพื่อให้การดำเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข ขณะที่การอยู่ร่วมกันของสัตว์บางประเภท เช่น มด ปลวก ผึ้ง มีลักษณะ ที่เป็นกลุ่มและเป็นสังคมเช่นกัน มีการแบ่งหน้าที่กันทำมีแนวประพฤติปฎิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินชีวิต บรรลุตามวัตถุประสงค์ แต่สัตว์สังคมดังกล่าวนี้ ไม่สามารถพัฒนาการดำรงชีวิตของตนให้เจริญรุ่งเรืองได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านสรีระทางร่างกาย สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ สังคมสัตว์ชนิดอื่น ๆ จึงดำเนินชีวิตตามรูปแบบที่เคยเป็นมาแต่เดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางธรรมชาติปกติน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจากสังคมมนุษย์ ภาพโดย Gordon Johnson จาก Pixabay                                                                            ภาพโดย Gordon Johnson จาก Pixabay

Advertisement

Advertisement

        ที่มีความเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นพลวัตอยู่เสมอ เป็นสภาพปกติของสังคมมนุษย์ โดยในสังคมโบราณ หรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ สังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เพราะมนุษย์มีความสารถในการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ในระดับต่ำ แต่เมื่อสังคมมนุษย์มีความก้าวหน้าสามารถประดิษฐ์ตัวอักษรใช้ในการสื่อสาร สังคมมนุษย์เริ่มพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจาก สังคมล่าสัตว์เป็นสังคมเกษตรกรรม และสังคมอุตสาหกรรมสืบมาถึงยุคปัจจุบันที่เรียนว่า ยุคโลกาภิวัตน์ หรือความก้าวหน้ายุคเทคโนโลยีและการสื่อสาร

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay                                                                            ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay 

องค์ประกอบของสังคมมนุษย์🌴🍊🍗

  1. การมีดินแดนหรืออาณาบริเวณสำหรับตั้งหลักแหล่ง และทำมาหากินร่วมกัน กล่าวคือ ทุกสังคมย่อมดำรงชีวิตในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่ผู้คนในสังคมนั้นตั้งแหล่งที่อยู่อาศัย และทำมาหากินร่วมกันในสังคมนั้น 
  2. การมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งอยู่ร่วมกัน และมีความผูกพันอยู่กับสังคมของตน มีความแตกต่างกัน เช่น อายุ เพศ อาชีพ ศาสนา ระดับการศึกษา และมีองค์ประกอบทางประชากร ได้แก่ กานรเกิด การตาย การย้ายถิ่น ทำให้สามารถศึกษาและเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง และความคล้ายคลึงของสังคมแต่ละแห่งได้ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay                                                                          ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay

 

ถาพจาก Pixabay

 

ปากกาทอง 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด