คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือ “7 วันอันตราย” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือ “7 วันอันตราย” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมรณรงค์ช่วง 7 วันระวังอันตราย ในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องมีมาตรการในการรณรงค์เป็นประจำทุกปี เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-179.png

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และเลขาธิการคณะกรรมการศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในหลายด้าน ได้แก่ “ด้านสถานที่” ซึ่งห้องฉุกเฉินของรพ.ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ใหม่ที่ทันสมัยที่สุด 1 เครื่อง ที่บริเวณด้านหลังของห้องฉุกเฉิน ทำให้สามารถให้บริการพร้อมๆกันได้ 2 เครื่อง เพื่อให้บริการในกรณีฉุกเฉิน

Advertisement

Advertisement

“ด้านอุปกรณ์การแพทย์” ที่ทันสมัย ได้เพิ่มเครื่องอัลตร้าซาวน์เพื่อให้บริการในห้องฉุกเฉินอีก 2 เครื่อง รวมเป็น 4 เครื่อง รวมถึงเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจประจำที่ห้องฉุกเฉินจำนวน 7 เครื่อง เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ 1 เครื่อง ส่วนเครื่องมือทันสมัยอื่นๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 เครื่อง เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในเลือด เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆที่ใช้สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

“ด้านบุคลากร” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางโรงพยาบาลได้เพิ่มอัตรากำลังที่ห้องฉุกเฉิน ทั้งแพทย์และพยาบาล เพื่อรองรับการให้บริการที่จะเพิ่มมากกว่าปกติ รวมถึงได้เพิ่มอัตรากำลังของห้องผ่าตัด เพื่อรองรับการผ่าตัดฉุกเฉินในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้สามารถเปิดห้องผ่าตัดฉุกเฉินได้พร้อมๆกันถึง 4 ห้อง จัดอาจารย์ศัลยแพทย์และอาจารย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกฉิน ประจำที่ห้องฉุกฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน จัดแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน และดูแลผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาล จะได้รับการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง หลักสูตรการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บชั้นสูง หลักสูตรการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในมาตรฐานเดียวกับแพทย์ในระดับสากล ส่วนพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน ได้ผ่านการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ มาประจำที่ห้องฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล (Emergency Medical Service) จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งประกอบไปด้วย พยาบาลและแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ จุดเด่นของทีมดังกล่าวคือ กรณีที่มีผู้ป่วยที่อาการวิกฤติ โรงพยาบาลจะจัดแพทย์ออกร่วมปฏิบัติการกับรถพยาบาลด้วย

Advertisement

Advertisement

“ด้านการส่งต่อผู้ป่วย” เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ภูเขาสูง มีความยากลำบากในการเดินทางจากพื้นที่ห่างไกล เพื่อมารับการรักษาที่ รพ มหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ และสพฉ. ได้จัดอบรม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ จัดทำแนวทางการประสานงานเพื่อการส่งต่อทางอากาศ และจัดตั้งทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ “Sky Doctor” ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาในนำส่งผู้ป่วยที่อาการหนักและวิกฤติจากโรงพยาบาลต้นทางมายังโรงพยาบาลตติยภูมิอย่าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยการใช้อากาศยานทางทหาร อากาศยานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอากาศยานจากสายการบินพาณิชย์

นอกจากนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ยังได้สร้างเครือข่ายการรักษาผู้บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะขึ้น เพื่อให้การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่ศีรษะมีความรวดเร็ว และถึงมือผู้เชี่ยวชาญได้เร็วขึ้น รวมถึงได้จัดอบรมแพทย์และพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย ทุกอำเภอให้มีความเข้าใจในมาตรฐานและระบบการส่งต่อผู้บาดเจ็บ ให้เกิดความคล่องตัวในการส่งต่ออย่างแท้จริง

“ด้านการรองรับกรณีอุบัติเหตุกลุ่มชน และสาธารณภัย” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาเป็นหมู่คณะ อาจเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ โรงพยาบาลมหาราชได้เตรียมการโดยการซักซ้อม ทำความเข้าใจภายใน เกี่ยวกับการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปีในการรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชนที่อาจเกิดขึ้น และจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังเพื่อรองรับเหตุบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกรณีพิเศษ เช่น อุบัติภัยสารเคมี เป็นต้น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นแกนนำในการปรับปรุงแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน และร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในการนำระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในสาธารณภัยนำมาใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานภายในทีมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยขนาดใหญ่ และได้ร่วมซ้อมแผนสาธารณภัยขนาดใหญ่กับ ปภ. และการท่าอากาศยาน เพื่อซ้อมแผนสาธารณภัยของจังหวัด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-177.png

และ “ด้านคลังเลือด” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ความต้องการในการใช้เลือดของโรงพยาบาลมหาราชจะมีปริมาณสูงกว่าปกติทั่วไป และมักจะมีปัญหาการขาดโลหิตในธนาคารเลือด ทั้งนี้เพราะจำนวนผู้บริจาคโลหิตในช่วงปีใหม่จะต่ำกว่าเดือนอื่นๆ งานธนาคารเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีผู้ที่บริจาคโลหิตมากขึ้น อย่างไรก็ดียังคงมีความขาดแคลนของโลหิตและผลิตภัณฑ์จากโลหิตในช่วงเวลาดังกล่าว จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บ มาบริจาคโลหิตที่งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในช่วงเวลา 08.30-16.00 หรือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 053-935624

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด