คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รัฐบาลสหรัฐอมริกา มอบเงินทุน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อนุรักษ์บ้านล้านนาโบราณ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
รัฐบาลสหรัฐอมริกา มอบเงินทุน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อนุรักษ์บ้านล้านนาโบราณ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89735224.jpg

เชียงใหม่ –  นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นาย ฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ มอบทุนสนับสนุน จำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการโครงการและผู้นอำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับมอบ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89735223.jpg

รัฐบาลสหรัฐอมริกา โดยกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) ซึ่งสนับสนุนการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เสี่ยงต่อการสูญหาย มอบเงินทุนสนับสนุน จำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์บ้านและยุ้งข้าวล้านนาโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นจากไม้ จำนวน 11 หลัง รวมถึงการฝึกอบรมให้แก่ช่างฝีมือล้านนารุ่นใหม่ในท้องถิ่น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89735234.jpg

โอกาสนี้ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านกองทุนเอกอัครรายทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม และเป็นการแสดงถึงความเคารพอย่างยิ่งของสหรัฐอเมริกาต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไทย ซึ่งเป็นผลมาจากมิตรไมตรีระหว่างกันที่ยาวนานถึงสองศตวรรษ และยังเป็นการเฉลิมฉลองสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐฯ และภาคเหนือของไทย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาไว้ให้ลูกหลานสืบไป

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__89735231.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด