คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญของพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญของพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เชียงราย-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญของพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยอำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย จำนวน 3,387 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดทั้ง ราษฎรผู้ประสบภัยร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/50835.jpg

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ส่งผลให้เกิดวาตภัยและพายุลูกเห็บในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอพาน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สรวย รวม 17 ตำบล 80 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 3,415 ครัวเรือน วัด 1 แห่ง สถานที่ราชการ 18 แห่ง เสาไฟฟ้าหักโค่น 98 ต้น ถนนเสียหาย 1 สาย และพืชผลทางการเกษตรจำนวนกว่า 200 ไร่ ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเบื้องต้น โดยการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน ทำการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย โดยบูรณาการงบประมาณให้ความช่วยเหลือความเสียหาย ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแล้ว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/50834.jpg

ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,555 ชุด ที่ห้องประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา นำราษฎรผู้ประสบวาตภัยเข้ารับสิ่งของพระราชทาน พร้อมกันนี้นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย และ นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นตัวแทนเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่สรวย และอำเภอพานด้วย พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ที่มาตรวจรักษาสุขภาพให้แก่ราษฎรด้วย ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมบ้านราษฎรพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางปัน ธิงาเครือ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ 3 ตำบลโยนก นางจำปี คำนางเครือ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลโยนก และนางนวล เขียวสนุก พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 3 ตำบลโยนก ขณะเดียวกันได้ถวายสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน พร้อมกับสนทนากับ อสม.ที่มาให้บริการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/50850.jpg

จากนั้น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองมโนราห์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 848 ชุด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ และนำราษฎรผู้ประสบวาตภัยเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมบ้านราษฎร พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 2 ราย ได้แก่ นางเขียว พรหมใจ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ตำบลจันจว้าใต้ และนายถนอม หมื่นสมบัติ พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 12 ตำบลจันจว้าใต้ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/641782.jpg

ต่อจากนั้น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังเทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 978 ชุด โดยมีนางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ให้การต้อนรับและนำราษฎรผู้ประสบวาตภัยเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมราษฎร พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1 ครัวเรือน ได้แก่ นายโชค ใจปินตา พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 378 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำ อีกด้วย https://kdcdn.co/wp-content/uploads/641799.jpg

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบวาตภัยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย ประชาชนที่ประสบภัยในทุ กพื้นที่ของประเทศไทย ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตภัยในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้แก่ราษฎรในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งได้พระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้วย   ทั้งนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัย ยังความปลื้มปิติแก่พสกนิกรจังหวัดเชียงรายอยากหาที่สุดมิได้

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด