คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ศาลเยาวชนฯเชียงราย ออกให้ความรู้กฏหมายนักเรียนโรงเรียนศาสตร์พระราชา

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ศาลเยาวชนฯเชียงราย ออกให้ความรู้กฏหมายนักเรียนโรงเรียนศาสตร์พระราชา

เชียงราย-ศาลเยาวชนฯเชียงราย ออกให้ความรู้กฏหมายนักเรียนโรงเรียนศาสตร์พระราชา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 62 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายพิทักฐ์ รัตนเดชากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เป็นประธานบรรยาย“ความรู้กฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน” นางวนัสนันท์ ต้อนรับ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เชียงราย คณะผู้พิพากษาสมทบ และ นางจินตนา วุฒิคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนฯ จ.เชียงราย โดยมี ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 พร้อมคณะครูนำเยี่ยมชมโรงเรียนศาสตร์พระราชา https://kdcdn.co/wp-content/uploads/61379.jpg

ดร.กัมพล ได้กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นโรงเรียนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอน นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นสร้างเด็กรับฟัง สัมผัส เห็นแล้ววิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเป็น พร้อมเสริมการคิดวิเคราะห์นอกตำรา เริ่มลดเวลาเรียนทฤษฎีเพิ่มเวลาเรียนปฏิบัติ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 1,982 คน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพึ่งตนเองในอนาคต และฝึกทักษะงานอาชีพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ ALL In One 150 เครื่อง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง สร้างห้อง Digital Classroom ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาร้านเสริมสวย และห้องตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ให้นักเรียนฝึกทักษะงานอาชีพ เปิดร้านกาแฟ ถึง 2 แห่ง ที่ร้านกาแฟเวียงเก่า ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 และร้านกาแฟเวียงเก่าแห่งที่ 2 ที่โรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตบ้านกู่เต้า

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/61381.jpg

จากนั้น นายพิทักฐ์ ได้บรรยายให้ความรู้กฎหมายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้กฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน” กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จำนวน 150 คน พร้อมกล่าวว่าโครงการบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมาย กับศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เชียงราย เป็นโครงการที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและรับรู้การได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญามากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการสอบเด็กผู้กระทำความผิดทราบว่าสาเหตุเพราะไม่รู้เป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากศาลเยาวชนฯได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ก็น่าเชื่อว่าการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนจะลดลงอันเป็นการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนเคารพกฎหมายและเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของศาลได้โดยง่ายและเท่าเทียมเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/61384.jpg

ตลอดเวลาที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดเชียงราย บรรยายข้อกฎหมาย ได้สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้ถามปัญหาและตอบปัญหาข้อกฎหมาย พร้อมทั้งให้รางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องอีกด้วย https://kdcdn.co/wp-content/uploads/61399.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/61394.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/61390.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/61389.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/61386.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/61385.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด