คัดลอกลิงค์

ความรู้

หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นต้นต้องเรียนอะไรบ้าง ?

718
manloso555
manloso555
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก manloso555
แจ้งตรวจสอบ
หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นต้นต้องเรียนอะไรบ้าง ?

         สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน พนักงานดับเพลิง (Fireman) หรือตำรวจดับเพลิง (Fire police) นับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงและอันตรายมาก แต่ก็จะมีเงินเดือนและค่าเสี่ยงภัยให้อยู่ก็ตาม ส่วนค่าเสี่ยงภัยนั้นก็จะมีเฉพาะบางหน่วยเท่านั้น เช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการสายปฏิบัติงานสักกัด กรุงเทพมหานคร ส่วนพนักงานดับเพลิงของท้องถิ่นก็จะไม่ได้ค่าเสี่ยงภัยส่วนมากจะเป็นลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่จะเป็นได้ต้องรับฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ เพื่อจะได้มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุฉุกเฉิน ได้อย่างทันเวลาและปลอดภัย มีหลักสูตรดังนี้ ตามลำดับ


ดับเพลิงอบรมดับเพลิง

  1. พนักงานดับเพลิงขั้นต้น
  2. พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า
  3. พนักงานดับเพลิงขั้นสูง
  4. หลักสูตรครูฝึกดับเพลิง

หลักสูตรก็จะมีประมาณนี้ครับ วันนี้ผู้เขียนจะมาพูดถึงหลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นต้นกันว่าจะต้องได้รับการฝึกและเรียนทฤษฎีอะไรบ้าง

Advertisement

Advertisement

          ผู้ที่จะมาเป็นนักดับเพลิงได้หรือเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้องทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นอาสาดับเพลิงในพื้นที่ สถานที่ฝึกอบรมจะเป็นของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องที่หรือกรมป้องกัน มีทุกจังหวัดและสถานฝึกอบรมของเอกชน

          ระยะเวลาในการฝึกอบรม 6 วัน ค่าใช้จ่าย 7,000 บาท ผู้เข้ารับฝึกอบรมต้องออกค่าใช้จ่ายเองหรือหน่วยงานต้นสังกัดออกให้ อายุไม่เกิน 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักสูตรของพนักงานดับเพลิงขั้นต้น

1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

         -  ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบเขต การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องอุบัติภัยและอัคคีภัย โดยยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 

Advertisement

Advertisement

         - คำนิยาม “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัย อื่น ๆ “การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทำ ใด ๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ

         - “ภัยทางอากาศ”  หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  อำนาจหน้าที่ 

        -  แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  การบัญชาการ เหตุการณ์ การปฏิบัติ  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พรบ. ที่ต้องเรียนรู้ครับ

Advertisement

Advertisement

2. การใช้วิทยุสื่อสารและระเบียบพระราชบัญญัติกกระทรวง

         - ระเบียบ ต่างๆ และกฏหมาย ของการใช้วิทยุสื่อสาร การขออนุญาติใช้งาน

          - ประเภทของเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ ต่างๆ ที่ต้องได้ใช้งาน

          - คุณสมบัติผู้ใช้เครื่องของหน่วยงานราชการ ข้อปฏิบัติในการใช้วิทยุฯ

          - การใช้โค๊ด ว. ที่ถูกต้อง  ข้อปฎิบัติ มารยาทการใช้วิทยุสื่อสาร

3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายและ พรบ.

        - ความรู้ทั่วไป และผลกระทบ ความเป็นอันตราย ประเภทของวัตถุอันตราย การบ่งชี้ การป้องกันตนเองจากสารเคมี

         - กฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้อง

4.การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

         - หน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า 

         - ระดับแรงดันของสายส่งและสายจำหน่าย

         - นิยามศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า ความหมายต่างๆ ของไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

         - ลักษณะอันตรายของไฟฟ้าที่มีต่อชีวิตและร่างกาย 

         - ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของการ  ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

         -  วิธีการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้า และการดับเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่

5. ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้ม

          - ประเภทของถังแก็สหุงต้ม การใช้อย่างถูกวิธี เช่น วางถังลักษณะตั้ง วาล์วปิด-เปิด อยู่ด้านบน ควรห่างจากเตา 1.5 - 2 เมตร และอากาศถ่ายเทได้สะดวก

          - คุณสมบัติ ต่างๆ ของก๊าซ สี กลิ่น ไม่เป็นพิษ หนักกว่าอากาศ เบากว่าน้ำ จุดเดือด (โปรเพน -42 C บิวเทน -1 C’ เป็นต้น

6. การใช้เชือกกู้ภัย

          - การใช้เงื่อนเชือกต่างในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น คนตกน้ำต้องใช้เชือกในการช่วยเหลืออย่างไร ให้ปลอดภัย การใช้เชือกโรยตัวนำผู้ประสบภัยลงจากที่สูง เป็นต้น

7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

         - การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การห้ามเลือด ดามกระดูก การทำ CPR 

8. แผนผจญเพลิง

          - แผนดับเพลิงก็เป็นสิ่งสำคัญต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง แผนในการใช้ดับเพลิงในปัจจุบันมีด้วยกัน 10 แผน แผนที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือแผนที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 6 หมายเลข 123456 และ ก็ D driver หรือคนขับรถนั้นเอง แต่ละหมายเลขจะมีหน้าที่ของใครของมัน เช่น หมายเลข 1 นำสายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีดต่อเข้าท่อประปา เตรียมให้หมายเลข 2 

แผนดับเพลิง 1

         แผนดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิง           หลักสูตรการเรียนรู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับและส่วนของขั้นตอนการฝึกนั้นเริ่มจากเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรมที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แล้วก็ลงทะเบียนจ่ายเงินนั่งฟังการชี้แจ้งจากครูผู้ฝึก ทดสอบร่างกาย วิ่ง ลุกนั่ง ดันพื้น และทดสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปด้านกานดับเพลิงก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและฝึกอบรมเสร็จแล้ว 4 วันแรกก็จะเป็นการนั่งฟังการบรรยายภาคทฤษฎีและ 2 วันสุดท้ายจะฝึกภาคปฏิบัติแผนผจญเพลิง และการดับเพลิงจริง จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ไปอบรมมานั้นก็ถือว่าได้ความรู้และขั้นตอนการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย ได้รู้จักเพื่อนในอาชีพเดียวกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและครูฝึกที่ใจดีทุกคนที่สอนความรู้ให้กับพวกเรา

        ดับเพลิง           ถึงแม้อาชีพพนักงานดับเพลิงจะมีความเสี่ยงสูงและต้องมีความเสียสละเวลาเพื่อเข้าเวรบ้างครั้งก็เหนื่อยมาก แต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ “นี้แหละคือความสุขของนักดับเพลิง”


         

ภาพทั้งหมดโดยผู้เขียน manloso555

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด