คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เปิดบ้านศูนย์การแพทย์ทางเลือก‘รพ.แม่ฟ้าหลวง’

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เปิดบ้านศูนย์การแพทย์ทางเลือก‘รพ.แม่ฟ้าหลวง’

เชียงราย-ดูแลทั้งกายใจ พร้อมนำสิ่งดีๆ สู่ชีวิตประจำวันอย่างมีสุข ด้วยแพทย์ทางเลือกผู้ชำนาญการ บริการครบวงจร มุ่งเน้นงานวิจัย บูรณาการศาสตร์การแพทย์ ไทย จีน และแผนปัจจุบัน ให้สุขภาพดีทุกช่วงวัย ห่างไกลโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนทุกช่วงวัย และทุกอาชีพ

 

 

เวลา 09.30 น.วันนี้ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพ.มฟล.) แพทย์หญิง ดร.สุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณะบดีสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ มฟล. พร้อมคณะฯ ได้เชิญสื่อมวลชนเข้ารับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าทางวิชาการของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา ป้องกันโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย ด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ โดยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนเชิญชวนเข้ารับการทดลองตรวจ และบำบัดโรคทางด้านกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินอาหาร

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01036.jpg

แพทย์หญิง ดร.สุลัคณา น้อยประเสริฐ กล่าวว่า ปัจจุบันมีบุคคลที่เป็นชนชั้นนำทางสังคม อาทิ ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี หรือแม้แต่ชาวต่างชาติได้สนใจในเรื่องการแพทย์ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น โดย รพ.มฟล.ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมานานนับสิบปี มีการพัฒนา ค้นคว้าศึกษาวิจัยทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง จนค้นพบว่า การใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ทั้ง 3 ทาง คือ ศาสตร์การแพทย์แผนไทย,แผนจีน และแผนปัจจุบัน มาบูรณาการร่วมกันจะเป็นผลดีต่อการรักษาผู้ป่วยที่ดีที่สุด โดยประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01024.jpg

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ อย่างมีมาตรฐาน มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า บริการทางวิชาการ เพื่อความพร้อมในการส่งมอบการบริการที่ดีต่อผู้รับบริการ ได้จัดทำโครงสร้างของคณะกรรมการ รพ.มฟล. ส่งถึงผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย แผนกงานต่างๆ เพื่อการบริการที่ดีดังกล่าว โดยได้เปิดแผนกการบริการที่มีความเหมาะสมให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน คือ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01035.jpg

1.แผนก อายุรกรรม ให้บริการตรวจรักษาโรคอายุรกรรมทั่วไป เช่นไข้หวัดใหญ่,ไขมันในเลือด,เบาหวาน เป็นต้น ด้วยการแพทย์แบบบูรณาการ ซึ่งผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนจีน 2.แผนกออโธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา ให้บริการรักษาปัญหากล้ามเนื้อ,กระดูก และข้อ ด้วยการแพทย์แบบบูรณาการ ผสมผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์การกีฬา บริการ ตรวจโรคหรืออาการที่เป็นปัญหากล้ามเนื้อ,กระดูก และข้อ วางแผนการรักษาอาการที่เป็นปัญหากล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำอาการที่เป็นปัญหากล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ หัตถการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย์ แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์การกีฬา

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01019.jpg

3.แผนกระบบประสาทและสมอง ให้บริการรักษาสำหรับความผิดปกติของระบบประสาทและสมองอย่างครอบคลุม ด้วยการแพทย์แบบบูรณาการ ผสมผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด ให้บริการ ตรวจโรคหรืออาการที่เป็นความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง,วางแผนการรักษาอาการที่เป็นความผิดปกติของระบบประสาท เเละสมอง ให้คำแนะนำอาการที่เป็นความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง,หัตถการด้วยศาสตร์การแพทย์เเผนไทย เเพทย์เเผนจีน กายภาพบำบัด 4.แผนกยาสมุนไพร จัดหายา จ่ายยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งยาสมุนไพรไทย และยาสมุนไพรจีน และให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป บริการ จ่ายยาสมุนไพร รวมถึงให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาทางด้านเภสัชกรรม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01025.jpg

5.แผนกปฐมพยาบาลและจุดคัดกรอง งานปฐมพยาบาล ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้มารับริการ ทำหัตถการล้างแผล และห้องสังเกตอาการ งานจุดคัดกรอง ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ คัดกรองสุขภาวะเบื้องต้น ซักประวัติ จัดลำดับคิวตรวจรักษาให้แพทย์ ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ แก่ผู้ป่วย บริการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น,คัดกรองผู้มารับบริการ,จากการซักประวัติ,อาการหรือโรค ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพเบื้องต้น 6.แผนกหอพักฟื้นและฟื้นฟู ให้การดูแลผู้ป่วยพักฟื้น (Rehabilitation) และให้บริการโปรแกรมดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แบบบูรณาการ ผสมผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับความสะดวกสบาย และสามารถฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้อย่างเร็ววันที่สุด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01029.jpg

รักษาการแทนคณะบดีสำนักวิชาแพทย์บูรณาการ มฟล. ยังได้กล่าวถึงโครงการวิจัยทางด้านกัญชา ซึ่งเป็นที่สนใจของปราชนเป็นจำนวนมากว่า ได้มีการวิจัยทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและจะนำเข้ามาสู่การนำไปใช้แก่ผู้ป่วยในราวต้นปี 2563 ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข แต่ไม่ได้ส่งเสริมการวิจัยสารสกัดของน้ำมันกัญชาแต่อย่างใด อีกเรื่องที่อยากแจ้งให้ทราบ เราค้นพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารตกค้างจาก คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ที่หลายฝ่ายกำลังเร่งผลักดันให้ยกเลิกการใช้ในประเทศไทย สามารถชำระล้างให้ออกจากร่างการได้โดยการใช้ว่านรางจืด จากการทดลองพบว่าผู้ได้รับสารพิษมีอาการทุเลาลงอย่างมีนัยยะ จึงจะเร่งทำการศึกษาวิจัยในเชิงลึกและนำขึ้นมาใช้เป็นสมุนไพรหลักในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษตกค้างในร่างกายต่อไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01027.jpg

สำหรับข้อสงสัยในอัตราค่ารักษาพยาบาล เราจะพยายามให้อยู่ในอัตราที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งจะเป็นอัตราที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ อาทิ ค่าบริการนวดสมุนไพร และการประคบสมุนไพร ลดอาการปวดเมื่อย ราคาประมาณ 250 บาท,การอบไอน้ำสมุนไพร กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ประมาณ 120 บาท,การฝังเข็มครั้งละ 150 บาท,การครอบแก้ว 100 บาท หรือการนวดทุยหนา ตามศาสตร์การแพทย์จีน ราคาประมาณ 350 บาท เท่านั้น ซึ่งราคาที่กล่าวอาจมีการปรับลดบ้างเล็กน้อยตามเหตุปัจจัย โดยการบริการการรักษาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั้น ข้าราชการ อปท. สามารถใช้สิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง,พนักงาน มฟล. สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ได้ และกรณีบัตรประกันสุขกาพ สมารถใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ รพ.ศูนย์การแพทย์ได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC01031.jpg

รพ.มฟล.เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-7581,0-5391-7589 เฟสบุ๊ค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด