คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวลำปางปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2563

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ชาวลำปางปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2563

ณ พระอุโบสถพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทาน ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฯ ทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมพลังพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นุ่งขาวห่มขาวเดินเท้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาสวดมนต์ข้ามคืน “ส่งท้ายปีเก่าตามวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ด้วยวิถีพุทธ รับมอบความสุขด้วยวิถีธรรม” ร่วมสานพลังรวมจิตศรัทธาแห่งความดีน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งได้มีการประกอบพิธีขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์สามเณร 30 รูป ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมหาเมตตาครอบจักรวาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563

Advertisement

Advertisement

โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารองค์กรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ สำหรับการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามคืน ดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ทางจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางทุกสาขาอาชีพ ได้มีโอกาสร่วมกันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ตามแบบวิถีไทย โดยได้นำมิติทางศาสนาเข้ามาเป็นสื่อกลาง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับมอบความสุขในวันขึ้นปีใหม่ด้วยวิถีทางธรรม หลีกเลี่ยงและละเว้นอบายมุขทั้งปวงด้วยการเข้าวัด “ทำดีด้วยใจ” สวดมนต์ไหว้พระ เรียนรู้หลักธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ประชาชนได้นำหลักคำสอนไปประพฤติปฏิบัติสร้างกุศล “ทำดีด้วยกาย” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Still0601_00001-4.jpg

โดยตลอดการประกอบพิธี คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ต่างได้ร่วมกันทำพิธีทางพระพุทธศาสนา สวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และสวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมปฏิบัติธรรมสมาทานศีล เจริญจิตสมาธิ แผ่เมตตาบำเพ็ญบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต และได้ร่วมกันทำความดียาวต่อเนื่องข้ามคืน จนก้าวล่วงเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ 2563 ซึ่งการประกอบพิธีครั้งนี้ ถือเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา เป็นการส่งท้ายปีเก่าด้วยธรรมะ และต้อนรับปีใหม่ด้วยศีล เป็นการสร้างบรรยากาศให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้เห็นจริงในสัจธรรม ภายใต้หลักของเหตุและผล ให้พุทธศาสนิกชนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในแสงแรกแห่งปีด้วยสิ่งดีๆ ที่เป็นสิริมงคล เพื่อให้ชีวิตได้ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลไปตลอดทั้งปี

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Still0601_00013-4.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด