คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สำนักงานศึกษาธิการลำปางน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงร.10ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาให้พัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สำนักงานศึกษาธิการลำปางน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงร.10ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาให้พัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาให้พัฒนาผู้เรียนให้เป็บุคคลคุณภาพตามพระราโชบายการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัยซึ่งเด็กๆ ในยุคปัจจุบันเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมผลักดันให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รู้จักการนำความรู้ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้จริง โดยการฝึกและลงมือทำทีละเล็กทีละน้อย ค่อยๆสะสมชั่วโมงบิน โดยให้เชื่ออยู่เสมอว่า ยิ่งใช้เวลากับการฝึกฝนมากเท่าไหร่ ก็จะค่อยๆเชี่ยวชาญมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การให้เด็กได้มีโอกาสเล่นหรือเรียนรู้ทักษะต่างๆ นอกห้องเรียน จึงมีความสำคัญไม่แพ้การเรียนแต่วิชาการ”

Advertisement

Advertisement

ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้นำผลงานของนายโสฬส กันทะวัง อายุ ๑๕ ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี เจ้าของร้านเด็กน้อยพอเพียง dek-noi porpeang shop – organic product เป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามโครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ได้มีความสนใจเกี่ยวกับโครงงาน/งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ได้แก่ ประเทศใต้หวัน ,สหรัฐอเมริกา ,เกาหลี ดังนั้น จึงมีความตั้งใจที่จะนำเสนอของดีจากประเทศไทยให้คนไทยและคนต่างชาติได้รู้จัก ผ่านงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ร้านเด็กน้อยพอเพียง เพื่อสุขภาพเป็นตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางมาบูชที่งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดลำปางปี2562 ที่สนามกีฬากลางหนองกระทิงจังหวัดลำปางเพื่อเป็นตัวอย่างของเด็กที่ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ได้ลอง ได้ทำ จากการทำโครงงานในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี จึงได้เป็นตัวแทนองประเทศไทยไปนำเสนองานวิจัยเรื่องข้าวที่ต่างประเทศ จึงได้นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและเป็นการพัฒนาทักษะการคิดได้เป็นอย่างดี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/53998.jpg

นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางเปิดเผยอีกว่าขอฝากให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการศึกษา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ประเทศไทยก็จะพัฒนาไปได้อีกไกลในสังคมโลก

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/53996-1.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด