คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

นักเรียนอนุบาลคว้ารองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
นักเรียนอนุบาลคว้ารองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69

นักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา เชียงกลาง รับรองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/100419-1024x766.jpg ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จัดการแข่งขันที่จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ประเภทการสร้างภาพด้วยการตัด ปะฉีกกระดาษปฐมวัย ผลการแข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โดยนักเรียนอนุบาลโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

รายชื่อนักเรียนอนุบาลคือ เด็กชายณัฐนนท์ ชาวศรี เด็กหญิงพรนภา เพชรนอก และเด็กหญิงอรพลิน นิลคง มีครูพรทิวา สมบัติ และครูพิมพ์พรรณ สมทราเป็นครูผู้ฝึกสอน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/100413-1024x768.jpg สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก และเยาวชนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของลันเกล้ารัชกาลที่ 6

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/100420-1024x576.jpg ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง”ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัตศิลปหัตถกรรมซึ้งเป็นทางเลี้ยงชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียน หรือเข้าทำราชการให้น้อยลง”

และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/100421-1024x768.jpg ปัจจุบันการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 เพื่อให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติใน 4 ภูมิภาค และผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ และกรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขั้นระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/100414-1024x768.jpg การจัดการแข่งขันใน ระดับกลุ่มโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ได้ระดับที่ 1 เข้าแข่งขันในระดับชาติ กำหนดจัดงานเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน สำหรับการจัดการแข่งขันระดับชาติ กำหนดจัดงาน เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563

Advertisement

Advertisement

ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ดังนี้ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 และภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/100417-1024x768.jpg ผลการแข่งขันอันดับที่1สพป.ตากเขต2ได้215เหรียญ อันดับที่2สพป.เชียงใหม่เขต3ได้220เหรียญ อันดับที่3สพป.พิษณุโลกเขต2ได้217เหรียญ อันดับที่4สพป.กำแพงเพชรเขต1ได้221เหรียญ อันดับที่5สพป.สุโขทัยเขต2ได้221เหรียญ

อันดับที่6สพป.พิษณุโลกเขต3ได้224เหรียญ อันดับที่7สพป.กำแพงเพชรเขต2ได้213เหรียญ อันดับที่8สพป.พิษณุโลกเขต1ได้213เหรียญ อันดับที่9สพป.นครสวรรค์เขต2ได้214เหรียญ อันดับที่10สพป.อุทัยธานีเขต2ได้215เหรียญ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/100422-1024x766.jpg ส่วนจังหวัดน่าน ได้อันดับที่ 18 สพป.น่านเขต 2 ได้ 106 เหรียญทอง 71 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง รวม 213 เหรียญ มีโรงเรียนเข้าร่วม 73 โรง อันดับที่ 26 สพป.น่านเขต 1 ได้ 96 เหรียญทอง 65 เหรียญเงิน 34 เหรียญทองแดง รวม 195 เหรียญ

โดยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ระหว่าง วันที่ 21 – 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มี จำนวนเขตพื้นที่เข้าร่วม 44 เขต 3,034 โรงเรียน 9,317 ทีม นักเรียนเข้าร่วม 27,802 คน และครูผู้ฝึกสอน/คณะกรรมการกว่า 30,000 คน

ภาพ/ข่าวโดย 77ข่าวเด็ด น่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/100415-1024x768.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด