คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

หลายหน่วยงานบูรณาการแผนงาน ด้วยระบบหวังลดอุบัติเหตุ

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
หลายหน่วยงานบูรณาการแผนงาน ด้วยระบบหวังลดอุบัติเหตุ

จังหวัดน่าน ปภ.จังหวัดน่าน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย สาขาจังหวัดน่าน ร่วมกับ หลายหน่วยงานบูรณาการ เปิดประชุมโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY

ข่าวน่าน วันนี้ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมจันกระพ้อ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภัคดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดประชุมโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02449-1024x683.jpg โดย นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน กล่าวรายงานเปิดการประชุม ทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 20,169 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 55 คน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02433-1024x683.jpg สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนในหมู่บ้าน ชุมชน และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02435-1024x683.jpg ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02439-1024x683.jpg เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนของประเทศ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหลักในการบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ให้สามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02459-1-1024x683.jpg การขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02462-1-1024x683.jpg ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและจากข้อมูลการเสียชีวิตและบาดเจ็บ ในปี 2562 ที่ผ่านมาของจังหวัดน่าน มีจำนวนผู้เสียชีวิต 93 รายบาดเจ็บ 2,675 ราย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02472-1024x683.jpg ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ที่ประสบภัยจากรถ กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02474-1024x683.jpg โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้วยระบบ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02488-1024x683.jpg ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,สำนักงานขนส่งจังหวัด,แขวงทางหลวงจังหวัด,แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด,สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด,สำนักงานส่งเสริมการท้องถิ่นจังหวัด,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดในพื้นที่จังหวัด,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด,สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด,มูลนิธิกู้ชีพ/กู้ภัยในพื้นที่จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ/ท้องถิ่น

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02502-1024x683.jpg สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561-2564 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอผลการปฎิบัติการและระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการและแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02505-1024x683.jpg โครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนนี้ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล ปรับปรุงแผนปฎิบัติการ เป็นการดำเนินการตามกรอบ PDCA โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันหาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและจะป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02528-1-1024x683.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด