คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เปิดเวทีเปลี่ยนเรียนรู้ เงิน เงิน เงิน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เปิดเวทีเปลี่ยนเรียนรู้ เงิน เงิน เงิน

จังหวัดน่าน เปิดเวทีเปลี่ยนเรียนรู้ เงิน เงิน เงิน

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีเปลี่ยนเรียนรู้ เงิน  เงิน เงิน การจัดการการเงินและการลงทุนแบบชาวบ้าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000035135-1024x576.jpg โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ ให้การต้อนรับ ตามที่สถาบัน ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามพระราชดำริ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000022989-1024x576.jpg ตั้งแต่ปีพ.ศ 2552 ในพื้นที่ต้นแบบ ทั้ง 3 อำเภอคือ อำเภอวังท่าวังผา อำเภอสองแคว และเฉลิมพระเกียรติ รวม 20 หมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ของราษฎร โดยใช้ระบบ กระบวนการ เข้าถึง พัฒนาประยุกต์ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวทางทฤษฎีใหม่ ในการพัฒนาให้ชุมชนมีความอยู่รอดระดับครัวเรือน ส่งเสริมการ รวมกลุ่มพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนและเชื่อมกับตลาดและแหล่งทุนภายนอก

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000053219-1024x576.jpg ในการนี้ สถาบันฯ จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ขยายผลโครงการ ในส่วนของจังหวัดน่าน ซึ่ง จากการศึกษาของธนาคารประเทศแห่งประเทศไทย พบว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญเรื่องหนี้สินลดน้อยลง เพราะมีการกระตุ้นการซื้อแบบผ่อนส่ง และ ไม่มีดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีการซื้อของทางอินเทอร์เน็ตกันตลอดเวลาทำให้ง่ายต่อการเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นส่งผงกระทบการเป็นหนี้ครัวเรือนของไทยใกล้จุดอันตราย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000011044-1024x576.jpg สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน สถานการณ์ หนี้ครัวเรือนในปี 2561 มีจำนวน 201,991 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มีจำนวน 188,161  บาท ต่อครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.35 ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจากเดิม ปี 2558 จำนวน 17,598  ต่อครัวเรือน เป็น 19,591 บาท ต่อผู้เรียน ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ11.36  ส่วนรายได้ค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000029562-1024x576.jpg แม้สถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดน่าน ยังไม่รุนแรงมากนัก แต่ก็มีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทางสถาบัน ได้ตระหนักถึงแนวแนวโน้มสภาวะที่ครัวเรือนมีหนี้สินที่สูงขี้น การได้จัดเวทีเปลี่ยนเรียนรู้ เงิน  เงิน เงิน การจัดการการเงินและการลงทุนแบบชาวบ้าน สถาบัน ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการการเงินลดโอกาสการเป็นหนี้ และแนวทางในการวางแผนการใช้จ่ายของครัวเรือนอย่างเป็นระบบ

Advertisement

Advertisement

ภาพ/ข่าว โดย 77ข่าวเด็ดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000057290-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000031664-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000045612-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000118051-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000205805-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000194461-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/19-ธค.62-ปิดทอง.wmv_000178812-1024x576.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด