คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เริ่มแล้ว งานมหกรรม “ของดีบ่อสวก” ประจำปี 2562

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เริ่มแล้ว งานมหกรรม “ของดีบ่อสวก” ประจำปี 2562

จังหวัดน่าน เปิดงานมหกรรม “ของดีบ่อสวก” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2562

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ที่ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อสวก และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน (อพท) นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ่อสวก และตำบลใกล้เคียงที่ร่วมเปิดงาน “ของดีบ่อสวก” ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05634-1024x576.jpg โดยพิธีเปิดเริ่มจากการเดินขบวนแสดงวิถีของหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลบ่อสวก ทั้ง 13 หมู่บ้าน มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งแต่ละหมู่บ้านล้วนมีวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และสืบทอด อาทิเช่น แหล่งเตาเผาโบราณ หีบอ้อยโบราณ ผ้าทอ เครื่องจักสาน ดนตรีพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05803-1024x576.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยการสร้าโอกาสให้ชุมชนมีพื้นที่ในการนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง และจัดจำหนยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างเสริมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ่อสวก มาอย่างต่อเนื่อง การจัดงานของดีบ่อสวก ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลบ่อสวก และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนตำบลบ่อสวกโดยการจัดแสดงซุ้มของดีวิถีบอสวกจากทั้ง 13 หมู่บ้าน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05616-1024x576.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อสวก และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนจึงกำหนดูการจัดงานของดีบ่อสวก ประจำปี 2562

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05894-1024x576.jpg โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่ออนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้จัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/06051-1024x576.jpg การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลบ่อสวก องค์การบริหารการพัฒนา พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการนี้ พันเอก พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน และตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมมอบทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน ในนามสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนสืบไป

ภาพ/ข่าวโดย 77ข่าวเด็ดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05607-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05629-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05684-1024x683.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05753-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05722-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/05988-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/06015-1024x576.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/06105-1024x576.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด