คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

จัดตั้ง“พรรคสหประชารัฐ”อาสาเป็นตัวแทน ปชช. ทำเพื่อ ปชช.

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
จัดตั้ง“พรรคสหประชารัฐ”อาสาเป็นตัวแทน ปชช. ทำเพื่อ ปชช.

ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ คึกคักเมื่อประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมจัดตั้งพรรคสหประชารัฐ เนื่องด้วยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560  ว่าด้วยพรรค การเมืองเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายการจัดตั้งพรรคการเมือง สมาชิกพรรคต่างเข้าร่วมประชุมจัดตั้งพรรคสหประชารัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562  เพื่อพิจารณาการดำเนินกิจการของพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0356.jpg

โดยที่ประชุมได้พิจารณา กำหนดชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง ,คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง ,นโยบายของพรรคการเมือง ,ข้อบังคับการเมือง ,แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมือง ,เลขาธิการพรรคการเมือง ,เหรัญญิกพรรคการเมือง ,นายทะเบียนพรรคการเมืองและกรรมการบริหารอื่นของพรรค

Advertisement

Advertisement

ทั้งนี้ ผลการประชุมผู้ดำรงตำแหน่งจัดตั้งพรรคสหประชารัฐ ดร. ทรรศชล พงษ์ภควัต หัวหน้าพรรคการเมือง ,ดร. สมร ดีสมเลิศ เลขาธิการพรรคการเมือง ,นาย ทรงชัย ดีสมเลิศ เหรัญญิกพรรคการเมือง,นาย ฐิติพงศ์ รัตนเสถียร นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง,นาย สิรภพ ดีสมเลิศ กรรมการบริหารพรรคการเมือง,นาย สุรชัย ผดุงธนเจริญ กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นพรรคการเมือง https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0373-5.jpg ดร. ทรรศชล พงษ์ภควัต หัวหน้าสหประชารัฐ กล่าวว่า  จากเหตุการณ์ภายในประเทศที่ยังไม่มีเสถียรภาพและความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบบเศรษฐกิจที่ถดถอยประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจและปัญหาที่เป็นอยู่ปัจจุบัน จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา สู่การแก้ปัญหา ทำให้ต้องมีพรรคการเมืองที่สามารถเป็นตัวแทนของประชน เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงในการรับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกัน ให้ประชนเข้ามามีส่วนร่วมและพรรคการเมืองจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของประชาชนในการเป็นเสียงสะท้อนแทนประชาชนต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/341338.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0384-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/341339.jpg ในระบบเศรษฐกิจและรายได้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ลดลง จึงต้องร่วมมือกันเพื่อนำพาให้ประเทศชาติได้เดินไปข้างหน้าและในภาคส่วนหรือระบบต่างๆ ของประเทศให้เกิดการมีเสถียรภาพ มุ่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืน ในการขจัดความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนและสมดุลนำสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว การจัดตั้งพรรคสหประชารัฐที่มองถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มีวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้า และการมองถึงอนาคตนึกถึงบ้านเมืองในการให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน เป็นตัวแทนของประชาชนโดยแท้จริงและเป็นพรรคการเมืองของประชาชน เพื่อบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพ เสถียรภาพ ความเสมอภาค ความมั่นคงระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการพัฒนาทุกมิติด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชนอย่างแท้จริงต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเกิดความมั่นคง และความยั่งยืนภาครัฐและประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง

Advertisement

Advertisement

ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ มุ่งพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ความมีเสรีภาพ ความเท่าเทียม และเกิดสมดุลยภาพระบบเศรษฐกิจภายในและภายนอก ในการเดินหน้าสู่ประเทศพัฒนา ดังนั้นพรรคสหประชารัฐจะเป็นตัวแทนของประชาชน ทำเพื่อประชาชน สู่ความมั่นคงและยั่งยืนพรรคสหประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อประชาชน

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด