คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ด้วยหัวใจ!!ผวจ.นำทัพร่วมหมื่น จิตอาสา วันชาติไทย รักพ่อ ร 9

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ด้วยหัวใจ!!ผวจ.นำทัพร่วมหมื่น จิตอาสา วันชาติไทย รักพ่อ ร 9

ชุมพร-ผวจ.นำทัพร่วมหมื่น จิตอาสา วันชาติไทย รักพ่อ ร 9

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/T1-57.jpg

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 5 ธค.62  ที่ สนามกีฬา อ.สวี จ.ชุมพร นายวิบูลย์รัตนภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพชร นานสนิท นาควิหค รอง ผวจ.ชุมพร  ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ อสม.จิตอาสา และ ประชาชนชาว จ.ชุมพร ร่วม 1 หมื่นคน จัดกิจกรรม เนื่องในวันชาติไทย

นายปกาศิต   พรประสิทธิ์ นายอำเภอสวี ในฐานะผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความร่มเย็นแก่พสกนิกรเสมอมา แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงความสำคัญของวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดชุมพรจึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาวันชาติไทยขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวันชาติไทย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ทำความดีด้วยหัวใจแสดงพลังความสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจิตอาสาพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีส่วนราชการทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาทุกคน พร้อมกับการสนับสนุนจากหน่วยงานทหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร มีจิตอาสาพระราชทานจำนวน 6138 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า “วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติอีกวันหนึ่ง การรวมพลังในวันนี้ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นจิตอาสาที่ดี กล่าวคำปฏิญาณ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”และเดินสวนสนามแสดงพลังของแผ่นดินเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของจิตอาสาพระราชทาน อันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และถาวรสืบไป พระบาทสมเด็จ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเพื่อให้เกิดความรักผูกพันใน ใน 4 สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน จิตอาสา พระราชทาน เป็นบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์จะต้องไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่อาจจะเกิดความเสื่อมเสียของภาพลักษณ์ และมีข้อครหาได้” หลังจากนั้น ได้มีการแปรอักษรคน “รักพ่อ ร ๙ ”และกกิจกรรมการแสดงถึงความจงรักภักดีในวันสำคัญในวันนี้

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด