คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผวจ.นราฯ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ผวจ.นราฯ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นราธิวาส-ผวจ.นราฯ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562  โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดนราธิวาส นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ และประชาชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

ผวจ.นราฯ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผวจ.นราฯ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักในการจัดงานวันคนพิการสากล คือ “สร้างการมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่”ในปี พ.ศ.2573 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) โดยได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งพัฒนาส่งเสริมศักยภาพคน การสร้างโอกาส และความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคม ซึ่งคนพิการเป็นกลุ่มหนึ่งที่รัฐให้ความสำคัญและกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติจังหวัดนราธิวาส มุ่งเน้นให้คนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการด้านต่างๆ ได้แก่ อารยสถาปัตย์ (Universal Design) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม การให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน

Advertisement

Advertisement

ขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน ลูกจ้าง 100 คน ต่อจ้างงานคนพิการ 1 คน การส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่คนพิการ การกำหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ การบริการล่ามภาษามือ และการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ โดยคำนึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ซึ่งการจัดงานวันคนพิการจังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ พร้อมที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในทุกด้านอีกด้วย


ทั้งนี้สืบเนื่องจาก องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้

Advertisement

Advertisement

ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ของสังคม โดยกำหนดประเด็นหลักในกาจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 คือ “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานการสนับสนุนงานคนพิการ ครอบครัวคนพิการ
ผวจ.นราฯ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผวจ.นราฯ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนจากศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562 หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ การบริการด้านการตรวจสุขภาพ บริการลงทะเบียนจัดหางานคนพิการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนพิการ การให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ กิจกรรมนันทนาการ และการมอบของขวัญเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ เป็นต้น
ผวจ.นราฯ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผวจ.นราฯ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผวจ.นราฯ เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด