คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รมช.ช่วยศึกษาธิการ ติดตามโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ กศน.ระนอง

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
รมช.ช่วยศึกษาธิการ ติดตามโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ กศน.ระนอง

รมช.ช่วยศึกษาธิการ ติดตามโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ กศน.ระนอง

รมช.ช่วยศึกษาธิการ ติดตามโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ กศน.ระนอง

ระนอง-นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานรมช.ศึกษาธิการตรวจติดตามการดำเนินงานในโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษารองรับคนทุกช่วงวัยที่สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รอง ผวจ.ระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.จังหวัดระนองและนางนัยนา จำเนียร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระนองตลอดจนผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

รมช.ช่วยศึกษาธิการ ติดตามโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ กศน.ระนอง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งใจเดินทางมาติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องยอมรับว่าเสียงสะท้อนจากผู้บริหารและครู ทั้งในส่วนของโรงเรียนเอกชน และ กศน.จังหวัดระนองในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในระดับนโยบาย เป็นการติและเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เมื่อทุกคนเปิดใจรับฟังและพยายามเข้าใจ ก็จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ เป็นพลังในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาตอบโจทย์การพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างภาคภูมิใจ ตามนโยบายรัฐบาลและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

Advertisement

รมช.ช่วยศึกษาธิการ ติดตามโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ กศน.ระนอง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและเห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ดี 6 เรื่อง (6 Good) แก่คนทุกช่วงวัยในการดูแลของ กศน.ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น 1) Good Teacher เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล และหลักสูตรอาชีพใหม่ ๆ 2) Good Place การปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมรองรับผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 3) Good Activity Digital Platform พัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา 4) Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

Advertisement

Advertisement

รมช.ช่วยศึกษาธิการ ติดตามโครงการ กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ กศน.ระนอง

 

โดยเฉพาะความร่วมมือกับ สพฐ. เพื่อจัดการศึกษาพิเศษแก่ผู้เรียนพิการอย่างเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนในตัวเมือง 5) Good Innovation ยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. (OOCC) พร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของสถานที่วางจำหน่ายสินค้ารองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ OOCC ให้เข้าถึงผู้ซื้อมากขึ้น อาทิ ปั้มน้ำมัน แหล่งชุมชน เป็นต้น รวมทั้งเร่งพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์มากขึ้น และ 6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด