อื่นๆ

คำขวัญวันเด็ก ที่ชื่นชอบ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คำขวัญวันเด็ก ที่ชื่นชอบ

ย้อนไปในความทรงจำในวัยเด็ก เมื่อถึงวันสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษของเรา คือวันเด็ก ในช่วงวันเสาร์ที่ 2 ของต้นเดือนมกราคมของทุกปี ก็จะได้รับคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อคิดสอนใจ ให้เด็ก ๆ ในยุคนั้น ได้มีคติประจำใจ ในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง และก็จะมีการให้ท่องจำคำขวัญเหล่านั้น เพื่อให้สามารถบอกต่อได้ว่า คำขวัญวันเด็ก ปีนั้นคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร

ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81-1807545/ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/

ในส่วนตัวของผู้เขียน ประทับใจคำขวัญวันเด็ก ที่ผู้นำประเทศ ได้ให้ไว้โดยมีคำสำคัญ คือ คำว่า คุณธรรม เพราะสิ่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นำประเทศรู้สึกนึกคิดอย่างไร ต่อสิ่งที่ต้องการปลูกฝังกับเด็ก ๆ  ทั้งนี้ไม่ได้ทำการเปรียบเทียบว่าคำขวัญจากสมัยใด ดีกว่ากัน เพราะเข้าใจว่า ทุกคำขวัญนั้นมุ่งปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับเด็กทุกคน ทุกยุคทุกสมัย

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-parrent-1822528/ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/

จากการประมวลคำขวัญวันเด็ก ที่มีคำว่า คุณธรรม ตั้งแต่มีการมอบคำขวัญมาอย่างต่อเนื่องเกือบ 60 ปี มีดังนี้

ในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนนท์

พ.ศ.2524 “เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม”

พ.ศ.2526 “รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดมีวินัยและคุณธรรม”

พ.ศ.2528 “สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

พ.ศ.2529 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”

พ.ศ.2530 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”

พ.ศ.2531 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”

ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

พ.ศ.2532 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”

พ.ศ.2533 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”

พ.ศ.2534 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา”

Advertisement

Advertisement

ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย

พ.ศ.2543 “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”

พ.ศ.2544 “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”

ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-1822589/ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/

ในสมัยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

พ.ศ.2550 “มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข”

พ.ศ.2551 “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรม”

ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

พ.ศ.2553 “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

ในสมัยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พ.ศ. 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

ภาพโดย suc จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%86-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-480112/ภาพโดย suc จาก https://pixabay.com/th/photos/

คำขวัญวันเด็ก ที่ผู้เขียนชื่นชอบโดยส่วนตัว จะให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรม ให้กับเด็ก เพราะเชื่อว่า ความดีต้องปลูกฝังอบรมและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ส่วนเรื่องความรู้ความสามารถต่าง ๆ สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ตามความเปลี่ยนแปลง เมื่อเด็กมีพื้นฐานดี คือ ความดีงามเป็นรากฐานที่แข็งแรง การหยิบจับหรือพัฒนาสิ่งใด ก็สามารถทำได้ง่าย เปรียบเสมือนกับดิน ที่ดี สามารถปลูกพื้นชนิดต่าง ๆ ให้เติบโตได้ดี สำหรับคำขวัญวันเด็กในปี 2563 นี้ นายกรัฐมตรี ก็มอบคำขวัญไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งการรู้รักสามัคคี และรู้หน้าที่พลเมือง ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทั้งสองอย่างนั้น เป็นคุณธรรมพื้นฐานของการทำประโยชน์แก่สังคม

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%B0-1822631/ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/

วันเด็กปีนี้ จึงขออวยพรให้เด็กทุกคน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เป็นศาสนิกที่ดีของศาสนา มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมจะเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง เพื่อกลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อประเทศชาติในอนาคต

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์