คัดลอกลิงค์

บันเทิง

มีมงคลชีวิต เพราะคิดเป็น

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
มีมงคลชีวิต เพราะคิดเป็น

          ด้วยนิสัยรักการอ่านหนังสือ ถูกบ่มเพาะมาจากกลุ่มเพื่อนตั้งแต่เรียนสมัยมัธยม ประกอบกับความสนใจในการอ่านการเขียน จากการมีแรงบันดาลที่จะเป็นนักเขียน จึงทำให้สนใจที่จะอ่านหนังสือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นปรัชญา ศาสนา สังคม การศึกษา ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และหนังสือแปลต่างประเทศ เพราะเห็นประโยชน์ทั้งความรู้และความบันเทิง ตามประเภทของหนังสือ และหนังสือที่ผู้เขียน จะอ่านบ่อยครั้งเพราะรู้ดีว่า สิ่งที่อ่าน ให้วิธีคิด วิธีการที่ดีงาม คือหนังสือธรรมะ และในเล่มหนึ่ง คือหนังสือธรรมะ มงคล 38 ประการ ที่สอนหลักคิด หลักปฏิบัติให้ใช้ชีวิตด้วยความดีงาม และจากการอ่าน ก็ได้เขียนสรุปมงคลชีวิต เป็นบทกลอน ไว้ให้แบ่งปันกันอ่าน ดังนี้ 

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)

สิ่งที่เราควรคิด                   คือ การคบบัณฑิตเป็นเพื่อน

Advertisement

Advertisement

สิ่งที่เราควรตักเตือน            คือ การมีเพื่อนเป็นอันธพาล

สิ่งที่เราควรกล้าหาญ           คือ การบูชาผู้มีพระคุณ

สิ่งที่เราควรเจือจุน              คือ การเกื้อหนุนสิ่งแวดล้อมที่ดี 

สิ่งที่เราควรเอื้ออารี             คือ การสร้างบารมีบุญวาสนา

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน) 

สิ่งที่เราควรเห็นคุณค่า         คือ การพัฒนาตน

สิ่งที่เราควรฝึกฝน               คือ การคิดค้นใฝ่รู้วิชา  

สิ่งที่เราควรให้เวลา             คือ การค้นคว้าหาความรู้

สิ่งที่เราควรเชิดชู                คือ การเป็นอยู่อย่างมีวินัย

สิ่งที่เราควรปราศรัย            คือ การใช้วาจาที่สุภาพ

สิ่งที่เราควรทราบ               คือ การเคารพกราบคุณพ่อแม่

สิ่งที่เราควรรักแน่แท้           คือ การดูแลบุตรธิดา 

Advertisement

Advertisement

สิ่งที่เราควรเห็นคุณค่า         คือ การรักษาน้ำใจคู่ครอง

สิ่งที่เราควรไตร่ตรอง           คือ การกลั่นกรองการทำงาน

สิ่งที่เราควรเบิกบาน            คือ การทำทานสร้างกุศล

สิ่งที่เราควรตั้งต้น               คือ การตั้งตนประพฤติธรรม

สิ่งที่เราควรน้อมนำ             คือ การค้ำจุนช่วยเหลือญาติ

สิ่งที่เราควรฉลาด                คือ การเป็นปราชญ์ต่องานไม่ดี

สิ่งที่เราควรหลีกหนี             คือ การทำสิ่งที่เป็นบาป

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)

สิ่งที่เราควรกำราบ              คือ การเว้นฉาบสิ่งมึนเมา

สิ่งที่เราควรรับเอา               คือ การน้อมเข้าความไม่ประมาท

สิ่งที่เราควรฉลาด                คือ การเป็นปราชญ์อย่างนอบน้อม

สิ่งที่เราควรมีพร้อม             คือ การถ่อมตนเป็นนิสัย

สิ่งที่เราควรใส่ใจ                 คือ การใช้สอยด้วยพอเพียง

Advertisement

Advertisement

สิ่งที่เราควรคู่เคียง              คือ การหล่อเลี้ยงแห่งกตัญญู

 สิ่งที่เราควรเป็นอยู่              คือ การใฝ่รู้ ใฝ่ฟังธรรม

 สิ่งที่เราควรจดจำ                คือ การฝึกย้ำความอดทน

สิ่งที่เราควรฝึกฝน               คือ การเป็นคน ว่านอนสอนง่าย

 สิ่งที่เราควรขวนขวาย          คือ การได้พบผู้รู้ธรรม  

สิ่งที่เราควรสุขล้ำ                คือ การกล่าวคำดีงามตามกาล

สิ่งที่เราควรเบิกบาน            คือ การบำเพ็ญ เพียรตบะ

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน)

สิ่งที่เราควรวิริยะ                คือ การประพฤติพรหมจรรย์

สิ่งที่เราควรยึดมั่น               คือ การผูกพันในอริยสัจ

สิ่งที่เราควรแน่ชัด               คือ การปฏิบัติเพื่อละทุกข์

 สิ่งที่เราควรเป็นสุข              คือ การปลุกใจให้ไม่ไหวหวั่น

สิ่งที่เราควรอดกลั้น             คือ การหมั่นรักษาใจสูงค่า

สิ่งที่เราควรนำพา               คือ การรักษาใจให้สะอาด

สิ่งที่เราควรฉลาด                คือ การสามารถรักษาใจให้ปกติ

เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน(เครดิตภาพของอาจารย์เปี๊ยก ถ่ายภาพโดยผู้เขียน) 

ความสุขที่เกิดจากการอ่าน นอกจากได้ความบันเทิงเริงใจแล้ว สำหรับผู้เขียน การได้เสพสิ่งที่ดีงาม อย่างเช่นธรรมะ คำสอน ข้อคิด หรือวิธีการใช้ชีวิตที่ดีงาม ก็ถือเป็นความสุข ที่ควรมีในชีวิต 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด