คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

16 มกรา มาลาบูชาครู

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
16 มกรา มาลาบูชาครู

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2563 คือ "ครูไทยรักศิษย์ คิดพัฒนา"  โดยนายกรัฐมนตรีมอบให้ครูทั่วประเทศ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในวันสำคัญของไทย ที่ยกย่องเชิดชูวิชาชีพครู ผู้สร้างคนให้เป็นคน ซึ่งคำขวัญดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ ที่มีต่อกัน ผูกพันเป็นวิถีชีวิต 

ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2-1782427/ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

ทุกอาชีพ จะต้องมีครูสอน แต่การเป็นอาชีพครูนั้น จะต้องมีคุณสมบัติ คือมาตรฐานความรู้ คุณวุฒิการศึกษา และคุณลักษณะของความเป็นครู ประกอบในตัวบุคคล ซึ่งผู้เขียนขอประมวลคุณลักษณะของความเป็นครูตามหลักพุทธธรรม ไว้ 7 ประการ 

ประการที่ 1 มีนิสัยน่ารัก

คุณลักษณะนิสัยของผู้เป็นครู มีความน่ารัก เป็นบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจ ให้ความใกล้ชิดสนิทสนมต่อลูกศิษย์ ไม่ถือตัว โดยเสน่ห์ของความมีนิสัยน่ารักนี้ จะไม่ทำให้ศิษย์เกิดความกลัว แต่จะมีความเกรงใจ เพราะรู้ว่า ควรปฏิบัติต่อครูอย่างไร 

Advertisement

Advertisement

ประการที่ 2 น่าเคารพ

คุณลักษณะนิสัยของผู้เป็นครู  เป็นผู้น่าเคารพ ยกย่อง รู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภัย เหมือนเป็นที่พึ่งได้ โดยการวางตัวของครูนั้น จะต้องทำให้ศิษย์รักและศรัทธาในพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่าง หรือความรู้ที่มีมอบให้ด้วยความรัก ไม่เลือกปฏิบัติต่อศิษย์ทุกคน 

ภาพโดย steveriot1 จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-3765909/ภาพโดย steveriot1 จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

ประการที่ 3 น่ายกย่อง

คุณลักษณะนิสัยของผู้เป็นครู จะเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ทั้งภูมิความรู้ ภูมิปัญญา ภูมิธรรม ที่มีอยู่ในตัวอย่างแท้จริง ซึ่งคุณค่าของวิชาชีพนี้ คือ ความเป็นผู้ให้ในสิ่งที่ดีทั้งความรู้และแบบอย่างนิสัย ที่จะทำให้เกิดความศรัทธาน่ายกย่อง 

ประการที่ 4 มีความสามารถถ่ายทอดความรู้

คุณลักษณะนิสัยของผู้เป็นครู มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ต้องรู้จักอบรมสั่งสอนศิษย์ คอยให้คำแนะนำ ทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดี 

Advertisement

Advertisement

 ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-1782430/

ภาพโดย sasint จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

ประการที่ 5 อดต่อที่จะสั่งสอน 

คุณลักษณะนิสัยของผู้เป็นครู จะต้องมีความอดทนสูงในการทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ ทั้งการถ่ายทอดความรู้อย่างชำนิชำนาญ แตกฉานในความรู้ และอดทนที่จะรับฟังคำถาม เพื่อจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและคลายปัญหาในสิ่งที่สงสัย 

ประการที่ 6 สอนสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่าย 

คุณลักษณะนิสัยของผู้เป็นครู จะต้องมีความสามารถในการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย อธิบายเรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่องไม่ซับซ้อน รวมทั้งทำสิ่งที่ยากให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้ลำดับขั้นตอนที่จะเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ

ประะการที่ 7 ตักเตือนในสิ่งผิด 

คุณลักษณะนิสัยของผู้เป็นครู จะต้องกล้าที่จะตักเตือบ อบรมศิษย์ เพื่อเห็นว่ามีความประพฤติไม่ถูกต้อง ไม่ดีงาม เพราะหากปล่อยปละละเลยไป อาจบ่มเพาะนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อศิษย์ได้รับการห้ามปราม เพราะเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีแล้ว สามารถคิดและปรับปรุงตัวได้ ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย newsong จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-953427/ ภาพโดย newsong จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

 ทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่ถูกกำหนดในปฏิทินประจำปีว่า เป็นวันครูแห่งชาติ เหล่าลูกศิษย์ลูกหา ก็ควรแสดงความรัก ความคิดถึงเพื่อทำความระลึกถึงพระคุณครู ผู้มอบวิชาความรู้ให้ในช่วงวัยต่าง ๆ โดยอาจมอบดอกไม้ ของขวัญ หรือเข้าไปกราบไหว้ทักทาย ในกรณีที่ได้พบเจอกัน หรือว่า อาจส่งข้อความ สติกเกอร์ เพื่อแสดงความคิดถึงที่มีต่อคุณครู ผู้เขียนเชื่อว่า สังคมไทย เป็นสังคมที่อุดมด้วยความกตัญญูกตเวที เพราะเราถูกปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ มาทั้งชีวิต และบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ก็คงไม่ลืมคุณครูที่ตนรัก และเคารพไปได้ ....

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด