คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิด มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สร้างมิติใหม่ เปิดโลกทัศน์จุดประกายความคิดด้านการทำงาน

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิด มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้  สร้างมิติใหม่ เปิดโลกทัศน์จุดประกายความคิดด้านการทำงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   เปิดงาน “มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้” จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เตรียมตำแหน่งงานรองรับกว่า 1,575 อัตรา กับสถานประกอบการมากกว่า 20 แห่ง มุ่งหวังเปิดโลกทัศน์ให้ทันกับความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมจุดประกายความคิดด้านการทำงาน

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ ( 13 ม.ค. 63 ) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้” จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวต้อนรับ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน ว่า งาน “มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้” ในวันนี้ เป็นความมุ่งหวังของกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานในการเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา คนหางาน และคนทำงานทุกช่วงวัย เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือมาร่วมจัดนิทรรศการ นำผลงานด้านนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง รวมทั้งให้แนวคิดเกี่ยวกับงานในโลกดิจิทัล เพื่อจุดประกายทางความคิดทางอาชีพ และเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่งานในโลกอนาคต นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาส และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมการจัดหางาน

Advertisement

Advertisement

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิด มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้  สร้างมิติใหม่ เปิดโลกทัศน์จุดประกายความคิดด้านการทำงาน รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิด มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้  สร้างมิติใหม่ เปิดโลกทัศน์จุดประกายความคิดด้านการทำงาน                         ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง กับสถานประกอบการ จำนวน 23 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 1,575 อัตรา การสาธิตและจำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการได้พบกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ รวม 25 กลุ่ม โดยมีสถาบันการเงินคือธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย มาให้คำปรึกษาเรื่องแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง ฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่สนใจ จำนวน 20 อาชีพ  การให้ความรู้จากเสวนา เรื่อง จุดประกายความสำเร็จทางอาชีพ โดยวิทยากรจาก 4 เหล่าทัพ  และ อาชีพรุ่งมุ่งสู่โลกนวัตกรรม โดย ดร.สมพร เพชรสงค์ ประธานกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะจากหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้ง การเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ ผ่านโครงการฝึกงานขององค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น หรือ IM Japan โดยวิทยากรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ และนำความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยจนประสบความสำเร็จ                 รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิด มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้  สร้างมิติใหม่ เปิดโลกทัศน์จุดประกายความคิดด้านการทำงาน รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิด มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้  สร้างมิติใหม่ เปิดโลกทัศน์จุดประกายความคิดด้านการทำงาน

Advertisement

Advertisement

นอกจากนี้ภายในงาน ยังประกอบไปด้วย  การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และการแสดง เพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากวงมินิออเคสตร้าของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ สุราษฎร์ธานี คาดหวังว่าจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้เปิดโลกทัศน์ เพื่อเตรียมพร้อมตนเองให้ทันกับการเกิด Disruptive Technology ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และขยายวงกว้างไปทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงาน การประกอบธุรกิจ และการดำเนินชีวิต  รวมทั้ง เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการทำอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้นายจ้าง ผู้ประกอบการได้เข้าถึงกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งจะนำไปสู่การว่าจ้างผลิตชิ้นงาน หรือว่าจ้างผลิตสินค้า

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มว่า การสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นนโยบายที่หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวงแรงงานมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่าให้คนทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม  ให้มีความเท่าเทียมกัน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เลี้ยงตนเองได้.

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด