คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ โชว์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สร้างมาตรฐานวิชาชีพ

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ โชว์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สร้างมาตรฐานวิชาชีพ

สุราษฎร์ธานี-วันนี้ (13 ก.พ.63)  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ระดับชั้น ปวช.  ปวส.  และปริญญาตรี  สาขาวิชาช่างต่างๆ  ได้นำผลงานนวัตกรรมที่ได้จากการประดิษฐ์คิดค้น  มาจัดแสดงภายในงานกิจกรรมทางวิชาการ “เทคนิคปริทัศน์” ประจำปีการศึกษา 2562  ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  โดยนายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษาเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ด้วย
ด้านนายสิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะความสามารทางวิชาการ  และส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา  โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  และเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ  ชุมชน และสังคม  โดยการพัฒนาตนเอง รู้จักวางแผน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น  รวมทั้งเพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน บูรณาการอาชีพ  และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ

Advertisement

Advertisement

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ โชว์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สร้างมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ โชว์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สร้างมาตรฐานวิชาชีพ                      สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย  กิจกรรมการประกวดผลงานโครงการวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ได้แก่  กลุ่มที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  กลุ่มที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ  กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  กลุ่มที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมชอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว  กลุ่มที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย  กลุ่มที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้าน Internet of Things (IoT)   ประเภทสื่อการเรียนการสอน  ได้แก่  สื่อการเรียนการสอนด้านรายวิชา  สื่อการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพ  สื่อการเรียนการสอนด้าน หุ่นยนต์ แขนกลอุตสาหกรรมและระบบออโตเมชั่น

Advertisement

Advertisement

 

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ โชว์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สร้างมาตรฐานวิชาชีพ
นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์  นิทรรศการให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ  การจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (108 อาชีพ)   นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  นิทรรศการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน นักศึกษา  นิทรรศการศูนย์กู้ภัยลูกพระวิษณุ  การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563   กิจกรรม OPEN HOUSE  และกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  เป็นต้น.

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด