ไลฟ์แฮ็ก

บทบาทสำคัญที่ "AI" มีต่อวงการ "HR"

796
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
บทบาทสำคัญที่ "AI" มีต่อวงการ "HR"

ปัญญาประดิษฐ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า AI ย่อมาจากคำว่า Artificial Intelligence เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมวงการ HR มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่กระบวนการวางแผน สรรหา และการรักษาพนักงานให้อยู่เคียงคู่กับองค์กรไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กระบวนการวางแผน::ภาพถ่ายโดยผู้เขียน::

1. กระบวนการวางแผน

องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องมาจากบุคลากรที่มีทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คือการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด (เช่น เวลา จำนวนคน)  ฝ่าย HR จึงจำเป็นต้องวางแผนอัตราการจ้างงานให้ เหมาะสมกับขนาดขององค์กร โดยการนำ AI เข้ามาวิเคราะห์ฐานข้อมูลเดิมขององค์กร เช่น ระยะเวลาการดำเนินงาน ต้นทุนการผลิต รายรับ ภาษี งบประมาณการจ้างงาน การปรับอัตราเงินเดือน การบริหารจัดการด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน นโยบายขององค์กร รวมถึงนโยบายของรัฐบาล เพื่อประมาณการจำนวนบุคลากร อัตราเงินเดือน ให้สอดคล้องกับเนื้องาน คนหนึ่งคนไม่ได้ทำงานมากเกินไปจนทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน หรือ ทำงานน้อยเกินไปจนขาดประสิทธิผล ไม่สามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Advertisement

Advertisement


บัณฑิตใหม่::ภาพถ่ายโดยผู้เขียน::

2. กระบวนการสรรหา

ในกระบวนการสรรหาคนเข้าทำงาน ขั้นตอนแรกคือ การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร โดยเทคโนโลยี AI จะช่วยในการคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับงาน เช่น คุณสมบัติทั่วไป เพศ อายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น แต่ AI มีการวิเคราะห์เชิงลึก ยิ่งไปกว่าการคัดกรองคุณสมบัติทั่วไป นั่นคือ การคาดคะเนแนวโน้มของระยะเวลาที่ผู้สมัครจะทำงานอยู่กับองค์กร ก่อนนำมาเปรียบเทียบเพื่อคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กรมากที่สุด ตลอดจนประมวลผลเพื่อนัดสัมภาษณ์บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การต้องการตามลำดับได้

.


สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

::ภาพถ่ายโดยผู้เขียน::

3. กระบวนการรักษาพนักงาน

หากพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า จะทำให้เกิดความรักและผูกพันธ์กับองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่ HR ต้องคอยประเมินผลของแผนงานบริการทรัพยากรบุคคล (กระบวนการที่ 1) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอยู่เสมอ และการเสริมแรงทางบวกด้วยการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพนักงาน เช่น การใช้ AI วิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ของพนักงาน เพื่อจัดกบรม/สัมมนาในเรื่องที่พนักงานสนใจ การใช้ AI ในการตรวจสอบประเภทและอัตราการลา มาสาย หรือขาดงานของพนักงาน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของพนักงานที่จะอยู่ต่อหรือลาออก หรือเพื่อปรับมาตรการในการทำงาน สวัสดิการของพนักงาน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อรักษาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร

Advertisement

Advertisement

การนำกระบวนการทำงานของ AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน HR ช่วยลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ  และสามารถนำมาใช้คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อวางแผนรองรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ปลาหมึกชุบแป้งทอด
ปลาหมึกชุบแป้งทอด
อ่านบทความอื่นจาก ปลาหมึกชุบแป้งทอด

ออกเดินทาง | ตามใจตัวเอง | พุ่งชนความสุข 💕

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์