ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ภารกิจอพอลโล 16 การวิเคราะห์องค์ประกอบผิวดวงจันทร์ด้วยเครื่องวัดรังสีแกมมา (Gamma-ray Spectrometer Experiment)

ภารกิจอพอลโล 16 การวิเคราะห์องค์ประกอบผิวดวงจันทร์ด้วยเครื่องวัดรังสีแกมมา (Gamma-ray Spectrometer Experiment)

ยานอพอลโลนำดินตัวอย่างบนพื้นผิวดวงจันทร์เพียงจำนวน 6 ตัวอย่างกลับสู่โลก เพื่อใช้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดวงจันทร์ให้ละเอียดมากขึ้น เครื่องวัดรังสีแกมมาและเครื่องวัดเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ถูกนำมาใช้ในกา