เสริมดวง

สวดมนต์วันพระอย่างไรให้ได้บุญ ละกรรม อโหสิกรรม แผ่เมตตา มีคลิป

2.0k

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
สวดมนต์วันพระอย่างไรให้ได้บุญ ละกรรม อโหสิกรรม แผ่เมตตา มีคลิป

ทำไมต้องสวดมนต์ในวันพระ

วันพระเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาพุทธ ซึ่งเราชาวพุทธไม่ควรละเลย โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ำ, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม ๘ ค่ำ และวันแรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ) และในยุคสมัยที่ ผู้คนต้องเร่งรีบ เพื่อการอยู่รอดและหาเลี้ยงชีพ ทำพุทธศานิกชนห่างจากเข้าวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม ถือศีล สวดมนต์ นั่งสมาธิ แต่ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมากมาย ที่ยังสามารถสืบทอด การเจริญถาวนาได้เช่น การสวดมนต์ออนไลน์ได้ในหลายช่องทางแพลตฟอร์ม และหากใครที่พอมีเวลาก็ควรไปเข้าวัดเพื่อ ทำบุญ ทำจิตใจให้สงบ เพื่อเป็นการสืบทอดการปฏิบัติทางศาสนาสืบต่อไป

สวดมนต์

ซึ่งในบทสวดมนต์ของผู้เขียนได้ทำการผลิตช่องทางการสวดมนต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาสวดมนต์ได้ในวันพระได้อย่างง่ายๆ สวดตามได้ทันที

Advertisement

Advertisement

ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งสมาธิ คิดดี ทำดี พูดดี การสวดมนต์จะเป็นผลดีต่อผู้สวดเอง

ข้าพเข้าผู้เรียบเรียงบทสวดมนต์นี้ ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญ ในทุกๆ วันด้วยเทอญ

บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิฯ

Advertisement

Advertisement

คำสมาทานศีล ๕

ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
อะทินนาทานา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
มุสาวาทา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณีสิกขาปะทัง
สะมาทิยามิ.

บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกวิทู
อะนุตตะโร ปุริสทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก
อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

Advertisement

Advertisement

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

กำหนดจิตทำสมาธิ ๑๐ นาที

คำแผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ
ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ
ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ
ปราศจากอุปสรรคอันตราย
และความเบียดเบียนทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ
ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด.

บทขอขมาพระภูมิเจ้าที่

อิติ สุคะโต อะระหัง พุทโธ

นะโม พุทธายะ

ปฐวีคงคา พระภูมมะเทวา

ขะมามิหัง

คำอธิษฐานขออโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแก่ผู้ใด ในชาตินี้และชาติใดๆ ก็ตาม

ขอให้เจ้ากรรมนายเวร จงอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย

และกรรมอันใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นทั้งหมด

ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ

และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญในทุกถิ่นสถาน

ดำรงตนมั่นอยู่ในคำสอนที่ดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าได้ตกไปสู่ทุคติอบายภูมิ

คำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์

เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด

อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาท

เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด

อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกาย สุขใจ

รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

กราบลาพระ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ 3 ครั้ง)

สาธุ


ภาพประกอบปก ภาพโดย Image by ธนาวุธ เกตุชีพ from Pixabay

ภาพประกอบ1 ภาพโดย setthayos sansuwansri from Pixabay

คลิปประกอบพื้นหลัง โดย Piyapong Saydaung from Pixabay

เพลงประกอบ โดย TimKulig จาก Pixabay

เสียงพากย์สวดมนต์ โดย ผู้เขียน wckiwi

7-11 Community ห้องลับเมาท์มอยของกินของใช้ในเซเว่น อะไรดีอะไรใหม่ ต้องรู้ ต้องคุย ต้องแชร์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
WCKIWI
WCKIWI
อ่านบทความอื่นจาก WCKIWI

ที่ระบายของกีวี่ ติดตาม FB: https://www.facebook.com/wckiwi/ Youtube: @littlekidmoment

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์