ไลฟ์แฮ็ก

เทคนิคการจัดระเบียบทางการเงินในยุคโควิด-19

113
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เทคนิคการจัดระเบียบทางการเงินในยุคโควิด-19

ปัจจุบันนี้ในยุคโควิด-19 เป็นช่วงที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาด ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินเป็นอย่างมากในทุก ๆ อาชีพ เนื่องจากข้าวของเครื่องใช้มีราคาสูงขึ้นและเกิดปัญหาการตกงานของผู้คนในอาชีพต่าง ๆ อีกทั้งยังทำให้แต่ละครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือน ทำให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางการเงินและการจัดระเบียบทางการเงินเป็นอย่างมาก

​https://www.freepik.com/free-photo/smiling-young-modern-asian-woman-pointing-banner-advertisement-holding-cash-money-dollars-standing-white-background_23689693.htm#query=Money&position=2&from_view=search ดังนั้น เราจึงรวบรวมเทคนิคการจัดระเบียบทางการเงินในยุคโควิด-19 เพื่อที่จะทำให้ทุกคนมีแผนรับมือการใช้จ่ายทางการเงินและการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตามเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้

การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายทางการเงิน

โดยเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรามีความต้องการที่จะเก็บเงินเป็นจำนวนเท่าไร เพื่อที่จะนำไปใช้จ่ายและคำนวณจัดสรรการเงินที่ถูกต้องและเหมาะสมตามเป้าหมายที่เราได้กำหนดเอาไว้ สำหรับตัวผู้เขียนหลังจากที่ได้รายได้มาในแต่ละเดือนในส่วนแรกจะเก็บไว้สำหรับใช้จ่ายค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเน็ต ในส่วนที่สองจะเป็นในค่าการเดินทาง การซื้อของใช้ส่วนตัวและค่าอาหาร ส่วนที่สามเป็นส่วนที่สำคัญที่เราจะต้องเก็บไว้ตลอดทุก ๆเดือน นั่นก็คือการเก็บออมเอาไว้ใช้หรือซื้อของที่อยากได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้เช่น ในเดือนหน้าผู้เขียนอยากได้รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ ผู้เขียนก็ได้กำหนดการใช้จ่ายใช้ค่าต่าง ๆ ไว้เป็นส่วน ๆ แล้ว จึงนำเงินในส่วนที่สามที่ได้เก็บออมมาในแต่ละเดือนไปซื้อรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ ซึ่งเงินเก็บในส่วนนี้ที่นำมาซื้อรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ก็ยังคงเหลือที่จะนำไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้เช่นเดียวกัน

Advertisement

Advertisement

https://www.freepik.com/free-photo/business-man-show-money-bank-note-make-financial-plan-invite-people-sell-buy-house-car-monetary-properties-loan-credit-insurance-concept_5072202.htm#query=money&position=17&from_view=searchการจัดสรรรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน

รายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนต้องมีการจดบัญชีการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็นประจำ รายจ่ายควรเหมาะสมหรือมีการใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับ หากรายจ่ายมากกว่ารายรับจะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินต่าง ๆ มากมาย อย่างเช่น ใช้จ่ายไม่เพียงพอทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมา หากเป็นเช่นนั้นรายจ่ายของเราก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในแต่ละเดือนควรมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและมีการวางแผนค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนไว้ล่วงหน้า สำหรับผู้เขียนก็ได้มีการจัดสรรรายได้ที่ได้รับมาในแต่ละเดือนเป็นสัดส่วนและได้ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในแต่ละเดือนว่าได้รายต่อเดือนเท่าไร รายจ่ายที่จะต้องจ่ายในแต่ละส่วนเท่าไร เหลือเก็บออมเท่าไร หากเราไม่จัดสรรหรือจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เราก็จะไม่รู้ว่าในแต่เดือนเราได้ใช้จ่ายเงินเกินรายรับที่เราได้รับในแต่ละเดือนหรือไม่

Advertisement

Advertisement

https://www.freepik.com/free-photo/business-man-show-money-bank-note-make-financial-plan-invite-people-sell-buy-house-car-monetary-properties-loan-credit-insurance-concept_5072197.htm#query=property%20money&position=0&from_view=keyword การเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

ในทุก ๆ วันเราควรที่จะมีการเก็บออมเงินหลังจากที่เราได้ใช้จ่ายในแต่ละเดือน อาจจะเป็นเงินที่เหลือหลังจากการใช้จ่ายในวันนั้นไม่มากก็น้อยนำมาเก็บออมทีละเล็กน้อย เพื่อที่จะได้มีเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและอนาคตในวันข้างหน้า ควรทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ตัวผู้เขียนนั้นได้มีการเก็บออมในทุก ๆ วันเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเงินที่ผู้เขียนเก็บออมในแต่ละวัน คือเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันอาจจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของวันนั้น อย่างเช่น วันนี้ผู้เขียนได้นำเงินไปซื้อของใช้ส่วนตัวเป็นจำนวนเงิน 200 บาท เหลือเงินทอนกลับมาเป็นจำนวนเงิน 30 บาท ผู้เขียนก็ได้นำเงินจำนวนนั้นไปหยอดกระปุก เพื่อเป็นเงินเก็บออมในแต่วัน

https://www.freepik.com/free-photo/human-hand-inserting-coin-piggybank_3097630.htm?query=moneyหาอาชีพเสริมเพื่อเสริมรายได้

การหาอาชีพเสริมเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยหารายได้เพิ่มในแต่ละเดือน เพื่อที่จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยจะทำให้เราสามารถนำเงินในส่วนนี้ไปต่อยอดสร้างธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว เราควรหาอาชีพที่เราชอบและเหมาะสมต่อตัวเรา ทำแล้วมีความสุข เพื่อที่เราจะทำงานนั้นได้อย่างราบรื่น ตัวผู้เขียนเองก็ได้ทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เนื่องจากผู้เขียนถนัดเรื่องการถ่ายภาพและเป็นสิ่งที่ชอบ จึงรับงานในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพื่อหารายได้เสริมให้แก่ตนเองและเพื่อนำรายได้ไปต่อยอดในการซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://www.freepik.com/free-photo/beautiful-smart-asian-young-entrepreneur-business-woman-owner-sme-checking-product-stock-scan-qr-code-working-home_4395087.htm#query=shopping&from_query=%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87&position=24&from_view=searchหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ในแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ไม่เพียงพอต่อรายรับ ทำให้เราเกิดการใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง ดังนั้นเราควรจะตัดหรือหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การซื้อเสื้อผ้าตามเทรนด์ในแต่ละเดือน การไปเที่ยวตามร้านอาหารที่มีราคาสูง หากเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่จำเป็น จะทำให้เรามีรายจ่ายและเงินออมที่เพียงพอทำให้ลดปัญหาค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น สำหรับผู้เขียนในแต่ละเดือนได้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น ไม่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมตามเทรนด์ต่างๆ ทุก ๆ เดือน เนื่องจากหากเราซื้อตามเทรนด์ทุกเดือน จะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นและจะทำให้เรามีเงินไม่เพียงพอในการใช้จ่ายในแต่ละส่วนที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน เราควรใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่เราจะได้ไม่มีปัญหาเดือดร้อนทางการเงินและมีรายจ่ายที่สูงเกินกว่ารายรับของเรา

https://www.freepik.com/free-photo/female-friends-out-shopping-together_2894602.htm#query=shopping&position=1&from_view=keyword เทคนิคการจัดระเบียบทางการเงินในยุคโควิด-19 ที่ผู้เขียนได้นำมาแชร์ในวันนี้เป็นประสบการณ์ของผู้เขียนเองหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคนและทำให้ทุกคนมีการจัดระเบียบทางการเงินที่ดีขึ้นและเพียงพอช่วยลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้ทุกคนสามารถมีเงินออมที่เพียงพอไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และในอนาคตทำให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่เดือดร้อนทางการเงินในยุคโควิด-19


เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์