คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พ่อเมืองนำลงแขกเกี่ยวข้าวที่มาบตาพุด

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
พ่อเมืองนำลงแขกเกี่ยวข้าวที่มาบตาพุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวชุมชนเกาะกก ใจกลางมาบตาพุด สู่การท่องเที่ยว” พร้อมนำลงแขกเกี่ยวข้าวสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-Copy-143-1024x768.jpg

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่แปลงข้าวศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด “งานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวชุมชนเกาะกก สู่การท่องเที่ยว” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองชุมชนเกาะกก และศูนย์วิสาหกิจชุมชนเกาะกก มีนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ นายอำนวย นามสนิท ประธานชุมชนเกาะกก และนายสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ร่วมพิธีเปิดงานฯ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-Copy-135-1024x768.jpg

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์ตามแนวทางประชารัฐของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ และภาคเอกชนในความร่วมมือส่งเสริมเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แปรรูปจากข้าวในแปลงนา การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการลงแขกเกี่ยวข้าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนา เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/4-Copy-91-1024x768.jpg

การจัดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวชุมชนเกาะกก สู่การท่องเที่ยว จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการผลงานการพัฒนากลุ่มสู่เศรษฐกิจชุมชน การเป็นศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โดยเป็นการพัฒนาเป็นลำดับขั้น ตั่งแต่ต้นน้ำ การทำการเกษตร การปลูกข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก กลางน้ำ เรื่องของกระบวนการแปรรูปสินค้าชุมชน และปลายน้ำ เรื่องของการตลาดและการจัดจำหน่าย เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่อยู่ท่ามกลางภาคอุตสาหกรรม

Advertisement

Advertisement

ทั้งนี้สำหรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกกดังกล่าว ได้รับรางวัลวิสาหกิจดีเด่นระดับประเทศ มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากข้าวไรซ์เบอรี่ในแปลงนา พัฒนาต่อยอดให้คนในชุมชนมีรายได้ จนเกิดเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด