คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รมว.ทส.เปิดพื้นที่จัดการขยะทะเลและเดินแจกถุงผ้าในตลาด

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
รมว.ทส.เปิดพื้นที่จัดการขยะทะเลและเดินแจกถุงผ้าในตลาด

“รมว.ทส. วราวุธ” เปิดตัวโครงการ “พื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วม” ทช. ระดมทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศ เริ่มนำร่องพื้นที่ จ.ระยอง และช่วงค่ำ รมว.ทส.ยังเดินนำขบวนรณรงค์แจกถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดกลางเมือระยอง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/2-Copy-153.jpg

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 20 ธันวาคม 62 ณ สวนสาธารณะโขดปอ ชุมชนเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวโครงการ “พื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วม พร้อมด้วยคณะทูตและผู้แทนองค์กร ระหว่างประเทศ และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายภุชง สกฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแบรนด์ และกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน ชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/3-Copy-144.jpg

ภายในงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เยี่ยมชมพื้นที่สาธิต ชายหาดปลอดบุหรี่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/4-Copy-97.jpg

บ้านจำลองต้นทางการกำเนิดขยะ การสาธิตแนวทุ่นดักขยะปากท่อ พร้อมการคัดแยกของเทศบาลนครระยอง การสาธิตการจัดการขยะบนบก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  บูมดักขยะและหุ่นยนต์เก็บขยะจาก SCG  การสาธิตการเก็บขยะจากภาคธุรกิจต่างๆ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/5-Copy-43.jpg

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผย ว่า นโยบายสำคัญประการหนึ่งที่ตนพยายามผลักดันและให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ มาโดยตลอด ได้แก่ การแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและครบวงจร อีกทั้ง ต้องแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวและยั่งยืน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้างและขยะที่ถูกปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็เป็นที่ประจักษ์และรับรู้ของสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ดี มูลเหตุสำคัญของปัญหาเหล่านี้ คือ กิจกรรมของมนุษย์ที่สร้างขยะไม่เว้นในแต่ละวัน สำหรับช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำของกลุ่มประเทศอาเซียนในการต่อสู้กับปัญหาขยะพลาสติกในทะเล โดยได้ประกาศ Roadmap การบริหารจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 และปฏิญญากรุงเทพ ในการต่อสู้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของกลุ่มประเทศอาเซียน ตนได้ดำเนินการอีกหลายโครงการ ได้แก่ การเตรียมการประสานความร่วมมือกับประเทศเนเธอร์แลนด์ในการใช้เทคโนโลยีในการเก็บขยะในแม่น้ำและทะเล การผสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดเก็บขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญและต้องเน้นย้ำ ได้แก่ การผนึกกำลังความร่วมมือกับห้างร้านกว่า 80 แห่ง งดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยกำหนดเริ่มใน “วันที่ 1 มกราคม 2563” อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในการกำกับและหามาตรการในการบริหารจัดการขยะให้ได้ครบวงจรและเกิดความยั่งยืน ต่อไป

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/6-Copy-19.jpg

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันทั้งกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและครบวงจร สนองตอบนโยบายรัฐบาลและแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก็ได้จุดประกายความคิดในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยโครงการนี้ ได้ริเริ่มเตรียมการตั้งแต่สมัยตนยังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสานต่อโดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคนปัจจุบัน สำหรับการเปิดตัวโครงการครั้งนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมือเกินความคาดหมาย ทั้งจากองค์กรระดับนานาชาติ ได้แก่ UNDP, UNEP, JICA, IUCN, GIZ, WWF และองค์กร Ocean Cleanup ประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงผู้แทนจากสถานฑูตประจำประเทศไทย องค์กรชั้นนำจากภาคเอกชนที่ดำเนินงานร่วมกับ ทส. ในการจัดการขยะในทะเล ตลอดจนประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง สำหรับการเลือกพื้นที่เปิดตัวในครั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลนครระยอง ในการคัดเลือกและร่วมดำเนินงาน โดยได้พิจารณาถึงความพร้อมของพื้นที่ในทุกมิติ ทั้งความเข้มแข็งของประชาชน และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะทะเลแบบครบวงจรได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะโขดปอ และชุมชนเนินพระ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ให้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบและขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ต่อไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/7-Copy-11-1024x768.jpg

ต่อมา เวลา 18.50 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง ได้นำขบวนเดินรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก ที่ตลาดนัดระยองแฟร์ สวนศรีเมือง อ.เมือง ระยอง โดยนำถุงผ้าแลกกับถุงพลาสติกที่ประชาชนถือใส่ข้าวของอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกให้ได้มากที่สุด เพื่อในอนาคตถุงพลาสติกจะหมดไป

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด