คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ

|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ

สระแก้ว – ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่เปิดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ที่แปลงเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ก่อนโรงงานน้ำตาลปิดหีบแค่ 3 วัน

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ณ แปลงเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ บ้านหนองผักหนาม หมู่ 4 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยชูพื้นที่สำหรับทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อย ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร ทดแทนแรงงานตัดอ้อยหรือทดแทนการเผา ตั้งแต่การเตรียมดิน ปลูก บำรุงรักษาอ้อย การบำรุงตออ้อย และการตัดอ้อยด้วยรถตัดอ้อย ที่สามารถจัดการเศษวัสดุด้วยเครื่องม้วนใบอ้อย “Zero Waste” โดยมีนายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ,นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ,ส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ 3 ชลบุรี ภาคเอกชนกว่า 20 บริษัท และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ 500 คน

Advertisement

Advertisement

 

ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกำหนดนโยบายและมาตรการ เพื่อเร่งยกระดับการแก้ไขปัญหา เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อเตรียมการเพาะปลูกในฤดูถัดไปและเผาเพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย ทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง รวมทั้งทำให้ดินเสื่อมโทรม ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตลดลง การแก้ไขจึงต้องทำให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา รวมทั้งมีนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดทั้งปัญหามลพิษ ลดทรัพยากรต่าง ๆ เป็นการแก้ไขในระยะยาว ทั้งปัญหาแรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

Advertisement

Advertisement

ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ

ทั้งนี้ ภายหลังกลุ่มตัวแทนเกษตรกรได้ร่วมกันปฏิญาณตนจะไม่เผาอ้อยเพื่อลดปัญหามลพิษ และนายอลงกรณ์ได้ลั่นฆ้องชัยเปิดงาน และนำคณะร่วมเดินชมนิทรรศการ การแสดงนวัตกรรมแปลงใหญ่อ้อยอัจฉริยะ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลในการตัดอ้อย การเรียนรู้การปรับระบบการปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อลดปัญหาการเผาก่อนเก็บเกี่ยว โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 สถานี ได้แก่ 1.สถานีการเตรียมดิน ปลูก และบำรุงรักษา 2. สถานีบำรุงรักษาตออ้อย 3. สถานีการตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อย และจัดการเศษวัสดุด้วยเครื่องม้วนใบอ้อย และ 4. สถานีสำรวจและจัดทำแผนที่การเจริญเติบโต และการพ่นสารป้องกันและกำจัดวัชพืช ด้วยโดรน เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ

ทางด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักและเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดการเผาได้กว่า 1,600 แห่ง เพื่อเฝ้าระวังอย่างจริงจัง ควบคู่กับการส่งเสริมแนวทางการเกษตรยั่งยืน ซึ่งมีเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้เฉพาะปี 63 ถึงกว่า 17,000 ราย หากพี่น้องมีความรู้มีความเข้าใจที่จะจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ จากเดิมที่ใช้วิธีการเผาทำให้เกิดมลภาวะซึ่งเราแนะนำให้ใช้เศษวัสดุใบอ้อยเป็นปุ๋ยและม้วนใบขายให้กับโรงงานชีวมวล และที่สำคัญเรื่องของสุขภาพ ลูกหลาน เพื่อนบ้านก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งปัจจุบันกำหนดโทษการเผามีโทษหนักจำคุกถึง 7 ปี ปรับถึง 1 แสนบาท

ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ

“หากเกษตรกรหยุดเผา เค้าจะลดต้นทุนการผลิตได้ ใช้จุลินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนสร้างความชื้นในดินในฤดูกาลถัดไปได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรพยายามแนะนำให้กลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะแปลงใหญ่ ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม หากสามารถรวมกลุ่มกันได้ก็สามารถยื่นขอกู้จาก ธกส.ได้ในอัตราดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรที่เหมาะสมกับแปลงของเค้า ซึ่ง ธกส.อนุมัติเงินกู้แล้ว กำลังจะดูว่า เกษตรกรสนใจเครื่องจักรตัวไหนที่เหมาะสมดี” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีเนื้อที่เพาะปลูกอ้อยจำนวนมากถึง 550,000 ไร่ มีโรงงานน้ำตาล 2 แห่งในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงงานที่ อ.วังสมบูรณ์ มีการเปิดฤดูกาลหีบอ้อยประจำปี 62/63 ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.62 และโรงงานที่ อ.วัฒนานคร เปิดหีบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 ซึ่งช่วงระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมา เกิดปัญหาการลักลอบเผาอ้อยทุกอำเภอจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนและก่อปัญหามลพิษและฝุ่นละอองอย่างหนัก ซึ่งการรณรงค์ตัดอ้อยสดที่ผ่านมาไม่ได้ผลมากนักเพราะเกษตรกรอ้างว่า จำเป็นต้องลดต้นทุนเพราะราคาอ้อยตกต่ำ กระทั่งมีการเปิดการณรงค์ฯลดหยุดเผาในพื้นที่เกษตร-ตัดอ้อยสดลดมลพิษดังกล่าว ซึ่งจัดงานก่อนที่โรงงานน้ำตาลมีกำหนดหยุดรับซื้อผลผลิตอ้อยเพียงแค่ 3 วัน โดยจะปิดหีบในวันที่ 12 มี.ค.63 นี้

ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ก่อนปิดหีบ 3 วัน!! รณรงค์หยุดเผา-ตัดอ้อยสดลดมลพิษ

——————————–

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด