คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เปิดแผนพัฒนาท่องเที่ยว 5 ปี ผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่-ดงพญาเย็น

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เปิดแผนพัฒนาท่องเที่ยว 5 ปี ผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่-ดงพญาเย็น

สระแก้ว – เตรียมบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 6 จังหวัด เพื่อขอรับงบสนับสนุนระยะ 5 ปี

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.68 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เห็นชอบในหลักการการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 6 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิต เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ และได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนั้น สำหรับผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ยูเนสโกได้รับรองให้เป็นมรดกโลกโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 10-17 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ซึ่งประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นคราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นราว 3,874,63 ไร่ หรือ 6,155 ตารางกิโลเมตร

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/230926.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/230924.jpg

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO, 2019) แล้ว ยูเนสโกยังมีข้อเสนอที่จะต้องดำเนินการอีก 7 ข้อ ได้แก่ 1) การจัดระบบการจัดผืนป่าทั้งหมดแบบบูรณาการ 2) รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการผืนป่า 3) นโยบายในการบริหารจัดการและแนวทางในการปฏิบัติของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน 4) เสริมสร้างความร่วมมือจากชาวบ้าน และชุมชนในการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อเป็นหลักประกันสถานภาพในการเป็นมรตกโลก 5.) มีการส่งเสริมการสำรวจ และวิจัยสถานภาพของป่า และสัตว์ป่าอย่างจริงจังเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง 6.) จะต้องหาหนทางเชื่อมผืนป่าต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (ซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับป่าอนุรักษ์ในกัมพูชา) 7) มีมาตรการแก้ปัญหาถนนที่ตัดแยกผืนป่าออกจากกัน จากข้อเสนอดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแผนการทำงานที่ชัดเจนและเหมาะสม

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/230925.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/230927.jpg

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการในการขับเคลื่อนงานของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป้ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ขึ้น โดยมีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวฯดังกล่าว มีนายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ โรงแรมฮิลล์ ไซด์ คันทริโฮม กอล์ฟ&รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ บ้านคลองอาราง ศูนย์บริการท่องเที่ยวละลุ ชุมชนภูหีบ บ้านไทยอุดม และชุมชน@ทัพหลวง ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้แทนจากตำบลนนทรี จำนวน 10 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 200 คน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/230928.jpg

ทั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืน ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) พร้อมกำหนดจัดทำโครงการที่มีศักยภาพในลักษณะเป็นโครงการในระยะเร่งด่วน (Quick win) ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564-2565 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพร่วมกับ ภาคตะวันออก 2 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) โดยแยกโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Function) และงบของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจัดทำโครงการที่มีศักยภาพในลักษณะที่เป็นโครงการเร่งด่วน (Quick w) ที่จะขอสนับสนุนงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2565 เพื่อบูรณาการงานด้นการท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง กองยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มงานการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 อุทยานแห่ชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ จังหวัด ท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธุรกิจท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น/ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนปามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/230929.jpg

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว ถือเป็นการนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนปามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565- 2569) และโครงการในระยะเร่งด่วน (Quick win) ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564-2565 ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ และนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ฉบับที่ 1 ต่อไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/230930.jpg

——————————–

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด