คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กอ.รมน.นครพนม สร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาที่พร้อมเสียสละและสามัคคีปรองดอง

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
กอ.รมน.นครพนม สร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาที่พร้อมเสียสละและสามัคคีปรองดอง

นครพนม – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดนครพนม พันเอก สุระ สินโสภา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมฝ่ายทหาร เปิดเผยว่า สังคมไทยในปัจจุบันมีความห่างเหินกันมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก ด้วยมีปัจจัยหลายๆ อย่างเป็นสิ่งปลุกเร้า ถ้าเราสังเกตดีๆ จะเห็นว่าบางชุมชน หมู่บ้านจะไม่รู้ว่าบ้านข้างเคียงเป็นใคร มาจากไหน และก็ไม่ได้ใส่ใจเหมือนสมัยก่อนที่ทุกคนเหมือนเครือญาติกันหมด ขณะที่หลายๆ ครอบครัว พ่อแม่ลูกก็พูดคุยกันน้อยลงทำให้สายสัมพันธ์ของความรักความผูกพันมีระยะห่าง บุตรหลานมีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมน้อยลง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่กระทำการในลักษณะเป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร พยายามสร้างกระแสสังคมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดความแตกแยกทางความคิด ขัดแย้งทางการเมือง และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมายหลากหลายมิติที่มาบั่นทอนความสามัคคีของคนในชาติ นำมาซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและความมั่นคงของชาติ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

Advertisement

Advertisement

ดังนั้นเพื่อสร้างให้กลุ่มมวลชนและประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งรู้สภาพปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดีเข้าใจถึงสภาพปัญหาและเห็นถึงความสำคัญในการเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงให้สังคมเต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี ที่ทุกคนมีจิตอาสา มีความเข้มแข็งทางความคิดในเชิงบวก พร้อมเสียสละเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม จึงได้จัดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้งขึ้น ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การเกิดภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับ แนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการเพาะปลูกพืช ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและการดูแลให้คงอยู่ ที่มาและความสำคัญของการเป็นจิตอาสา จากนั้นทุกคนจะได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน การให้สัญญาณจราจร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การให้การสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน และทุกคนร่วมกันเก็บขยะ ฉีดน้ำและกวาดทำความสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ถนนของชุมชน

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด