คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

นำร่องเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสา

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
นำร่องเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสา

นำร่องเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสานำร่องเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสานำร่องเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสา

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.00-12.00น.ณ ห้องประชุม ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมเปิดโครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาโดย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  นางสาวราริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดกล่าว พร้อมด้วยเยาวชนจำนวน1,000คนผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้

นำร่องเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสานำร่องเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการอบรมในวันนี้ ขอให้เยาวชนทั้งหลายในที่นี้ ตระหนักว่าท่านมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อภารกิจการสร้างเยาวชนจิตอาสาของสภากาชาดไทย กล่าวคือ หากเยาวชนทุกคนได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ของกาชาด และเรื่องราวของสภากาชาดไทยแล้วนั้น ก็จะทำให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ สามารถร่วมกันขับเคลื่อนความดีงาม ก่อเกิดประโยชน์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา

Advertisement

Advertisement

นำร่องเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสา นำร่องเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสา

ทางด้านนางสาวราริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดกล่าวว่าสืบเนื่องจากสภากาชาดไทยมีภารกิจอย่าต่อเนื่องยาวนานกว่า 126 ปี คือการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีจิตอาสา ปฏิบัติงานร่วมกับสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนด้อยโอกาส ตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยเมื่อสำนักงานยุวกาชาดได้รับนโยบายนี้มาดำเนินการ จึงได้ริเริ่มโครงการ”ขยายฐานยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน” ขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อมุ่งสรรหาเยาวชนจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัด และพัฒนาให้เป็นเยาวชนผู้มีความรอบรู้ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสาพร้อมเป็นที่พึ่งพาและเป็นกำลังสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement

Advertisement

นำร่องเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมาและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสา

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศกิจกรรมช่วงที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คนเวลา09.00-09.45 น.ปลุกจิตอาสาในตัวคุณและ เวลา10.30-11.15 น.บทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาด ต่อด้วยเวลา11.15-12.00 น.การปฐมพยาบาล เรื่อง การสำลัก อีกด้วย

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด