คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ร่วมเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน”

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ร่วมเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน”

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/01_-ศาสตราจารย์คลินิก-นายแพทย์นิเวศน์-นันทจิต.jpg

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้ วันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปี พ.ศ. 2563 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงกำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน” ในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจจากประชาคม มช. ทุกภาคส่วนเพื่อการเฉลิมฉลองในวาระสำคัญครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

สำหรับกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน” จะมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดย “ภาคเช้า” งานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อประชาคม มช. ทุกระดับ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตผู้บริหารและบุคลากร มช. ผู้มีอุปการะคุณแก่ มช. ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยคู่มิตรจากต่างประเทศ จำนวนประมาณ 1,300 คน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/poster.jpg

“ภาคบ่าย” การเสวนาวิชาการนานาชาติ (International Dialogue) เรื่อง “SDGs and the Role of Universities” เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs – Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

และ “ภาคค่ำ” จัดกิจกรรม 2 งานคือ 1) งานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะรับเชิญจากต่างประเทศ เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ ศาลาธรรม สำหรับผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยคู่มิตรจากต่างประเทศซึ่งเป็นอาคันตุกะต่างประเทศรับเชิญที่มาร่วมงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่งทั่วโลก และ 2) งานคืนสู่เหย้า “55 ปี ชาว มช.” เวลา 17.00 – 21.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันทุกรุ่น ทุกรหัส และบุคลากร มช. เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยนักศึกษาเก่าทุกรุ่นทุกรหัสจะร่วมกันสักการะศาลพระภูมิ มช. หลังจากนั้น ณ บริเวณลานสังคีต จะเป็นการชม ชิม ช้อป และสนุกสนานกับ Alumni Walking Street โดยมีซุ้มอาหารจากสมาคม/ ชมรมนักศึกษาเก่ามากกว่า 30 ซุ้ม กิจกรรม Meet and Greet กับนักศึกษาเก่าที่มีชื่อเสียง การแสดง “วิจิตรแห่งหิมพานต์” ละครเพลง “ขวัญข้ากลับมา มช” และการบรรเลงดนตรีโดย CMU Alumni Band and Orchestra ตลอดงาน

Advertisement

Advertisement

สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ www.cmu.ac.th

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/แบนเนอร์55-ปี-ฉ2.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด