คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เปิดบ้านโชว์ศักยภาพสถานศึกษาด้านอาชีพ ต้นแบบ “ทวิภาคี”

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เปิดบ้านโชว์ศักยภาพสถานศึกษาด้านอาชีพ ต้นแบบ “ทวิภาคี”

ที่วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายอธิปไตย  โพแตง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, นายวณิชย์  อ่วมศรี ที่ปรึกษาบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางร่วมกันเปิดงานกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยมีนางธีลาพร  คงฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ และคณะครูจากโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา และอำเภอใกล้เคียง ร่วมกันนำเยาวชนนิสิตนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในความดูแล ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมกว่า 700 คน ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมทำกิจกรรมภายในงาน เยี่ยมชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และฝึกทักษะงานวิชาชีพ

Advertisement

Advertisement

ทั้งนี้จังหวัดลำปาง โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง หรือ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (เดิม) ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา, และคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ จัดกิจกรรมบูรณาการรุกโรดโชว์ เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2562 “Sharing & Matching Vocational Education : แบ่งปันและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาด้านอาชีพ” ร่วมสานพลังหน่วยงานนำสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศ ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการเสริมทักษะงานอาชีพแก่ต้นกล้าเยาวชนภาคเหนือ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นสำหรับงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่ออนาคตและการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการสานต่อนโยบาย Thailand 4.0 เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวข้ามไปสู่การเป็น Value Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่งานอาชีวศึกษาไทย ให้ต้นกล้าเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองได้เห็นประจักษ์ถึงศักยภาพของสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เยาวชนและผู้ปกครองได้มองเห็นภาพความสำเร็จในอนาคต และหันมาสนใจในการที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อ ในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Still1213_00000.jpg

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงานได้มีการนำเสนอศักยภาพของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ผ่านนิทรรศการผลงานนวัตกรรมในด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดแสดงนิทรรศการ Excellent Model School ที่ได้มีการนำเสนอความเป็นมาของโครงการทวิภาคี ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมในโครงการทวิภาคี ซึ่งมีด้วยทั้งหมดกว่า 50 สถานศึกษาทั่วประเทศ, การจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียน โชว์ผลงานนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี จากสาขาวิชาชีพต่างๆ กว่า 20 สาขา, การจัดแสดงนิทรรศการสถานประกอบการที่ได้เข้าไปร่วมส่งเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับแต่ละสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงทักษะความสามารถของนักศึกษาทวิภาคีในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ตลอดจนได้มีการเปิดโรงฝึกวิชาชีพให้เยาวชนได้เข้าร่วมฝึกทักษะงานอาชีพเบื้องต้นในสาขาต่างๆ ทั้งช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ และช่างกลโรงงาน เป็นต้น

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Still1213_00007.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด