คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ น่าน

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ น่าน

จังหวัดน่าน มูลนิธิคุณพุ่ม ในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 105 ทุน แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02545-1024x683.jpg ข่าวน่าน วันนี้ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา 105 ทุน โดยมูลนิธิคุณพุ่ม ในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 105 ทุน แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน

ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพร ถวายคำนับหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02645-1024x683.jpg ในพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัด โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน โดย นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน กล่าวรายงานและเบิกตัวผู้รับทุน เข้ารับประทานทุนหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 105 ทุน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02586-1024x683.jpg จากนั้น นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้อ่านพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระองค์ท่านมีพระราชดำรัส “ข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของท่าน

เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานท่าน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพ และช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านที่มีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02578-1024x683.jpg และ นางสาวรัชนีย์ แก้วประภา ตัวแทนผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดน่าน กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ในนามผู้รับประทานทุน มูลนิธิคุณพุ่ม ที่ซาบซึ้งใน พระกรุณาธิคุณ ที่ทรงเห็นความจำเป็น และความต้องการพิเศษทางการศึกษา ที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02570-1024x683.jpg ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคม อย่างมีความสุขการพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง และสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมฯ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02564-1024x683.jpg สำหรับทุนการศึกษาเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกประเภท ด้วยพระอัจฉริยภาพจากการทรงงาน พัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของพสกนิกรชาวไทย ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ควบคู่ไปกับพระปรีชาสามารถ และความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่า บุคคลทีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้าน ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02553-1024x683.jpg จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม ทะเบียนเลขที่ กท1410 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2548

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02549-1024x683.jpg ทั้งนี้ พระองค์ทรงสนับสนุนการศึกษาให้แก่ เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็กออทิสติก และเด็กพิการ ให้ครอบครัว และผู้ปกครอง ได้นำเงินสนับสนุนการศึกษา ไปใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับความต้องการ และตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02664-1024x683.jpg โดยเพื่อเป็นการมอบโอกาสให้กับเยาวชน ผู้พิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทางกาย ทางความคิด สติปัญญา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน และสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหรือ พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฝึกอบรมในเด็กออทิสติก  และทอดพระเนตรการดำเนินการฝึกอบรมของเด็กออทิสติก เพื่อให้ดำเนินชีวิตเป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปในสังคม ตามหนังสือที่ ศธ. 04007/ว 494 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ปี 2562 มูลนิธิคุณพุ่ม ได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 525,000 บาท(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ซึ่งได้ดำเนินการประกาศเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02605-1024x683.jpg และแต่งตั้งคณะกรรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 525,000 บาท(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กยากจน และเด็กพิการทุกประเภท

และจัดทำประกาศ ผู้ผ่านการพิจารณาทุนฯดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ผู้ผ่านการพิจารณาทุนดำเนินการเปิดสมุดบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ เพื่อโอนเงินทุนฯ และจัดพิธีมอบทุนทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา 2562 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี และ มีคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุน  สงเคราะห์  ผู้ที่บกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นเพื่อสารธารณประโยชน์ ต่อไป https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC02605-1024x683.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด