คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

อพท.จับมือ อบต.บ่อสวก และภาคีเครือข่ายแถลงข่าว “ของดีบ่อสวก” ปี 2562

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
อพท.จับมือ อบต.บ่อสวก และภาคีเครือข่ายแถลงข่าว “ของดีบ่อสวก” ปี 2562

น่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อสวก แถลงข่าว “ของดีบ่อสวก” ปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/71328-1024x684.jpg ข่าวน่าน วันนี้ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เวลา 10.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก นาย สุขสันต์  เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 กำนันตำบลบ่อสวกผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานแถลงข่าว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/71251-1024x684.jpg ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก นายสมผล ใหม่แปลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อสวก และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)  ได้กำหนดการจัดงานของดีบ่อสวกประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/71252-1024x684.jpg ตำบลบ่อสวก ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านล้วนมีวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ อาทิเช่น  แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก  หีบอ้อยโบราณบ้านป่าคา  พระธาตุฉิมพลี  วัดม่วงเจริญราษฎร์  พระธาตุทันใจดอยภูสะงืด  ผ้าทอลายบ่อสวก เครื่องจักสาน และผลิตผลทางการเกษตร

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/71269-1024x684.jpg การจัดงานของดีบ่อสวก จึงเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ่อสวก ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลบ่อสวกได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/71295-1-1024x684.jpg ​โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีเตาเผาบ่อสวกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของดีบ่อสวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยวให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชนตำบลบ่อสวก โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ตลอดและผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานของดีบ่อสวกเป็นประจำทุกปี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/71329-1024x684.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/71321-1024x684.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/71266-1024x684.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/71290-1024x684.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด