คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล

เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล เฉือนชนะนักพากย์เรือจิ๋วทั่วประเทศ คว้าถ้วยพระราชทาน “นักพากย์เรือเยาวชน” งานประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราช สุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 1

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__69967942-1024x768.jpg
เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล

ข่าว น่าน วันนี้ 29 ตุลาคม 2562 ผลการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ ที่มีการแข่งขันพากย์เรือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลแด่ผู้ทำการแข่งขันที่ชนะเลิศ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__69967940-e1572336208699-768x1024.jpg
เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงานนโยบายสาธารณะและปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคม (สคล.)

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__69967927-1024x578.jpg
เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล

เปิดเผยว่า ปัจจุบัน การจัดงานแข่งเรือกลายเป็นพื้นที่ธุรกิจไปแล้ว นักพากย์เรือมีบทบาทสำคัญในกระบวนการแข่งเรือ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งต่อหลักคิดภูมิปัญญาความลุ่มลึก ในวิถีของงานแข่งเรือไปสู่สาธารณะ หากเด็กเยาวชนนักพากย์นั้นพากย์สนุกจะสามารถดึงดูดผู้ชมได้ดี อันเป็นเสน่ห์ ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัว สามารถนำพาวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน จึงได้มีแนวคิดร่วมกันส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข โดยการจัดให้มีเวทีการฝึกอบรมต่อเนื่อง ซึ่งนักพากย์สร้างสุขที่เป็นนักรณรงค์สามารถที่จะสอดแทรกความรู้ในการดูแลสุขภาพ ชักชวนให้เกิดการลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงในช่วงระหว่างที่มีการพากย์ได้ตลอดเวลา ซึ่งในปีนี้ได้ยกระดับจากเวทีฝึกอบรมทักษะให้ความรู้ สู่เวทีการประกวด สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชน ได้เข้ามีส่วนร่วมสานต่อมรดกภูมิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเพณีการแข่งเรือที่เป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำนี้สืบไป

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__69967930.jpg
เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล

โดยคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเยาวชนจาก 4 ภูมิภาคคือ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__69967936-1024x768.jpg
เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง เข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นแสดงความสามารถที่มีเทคนิคและลีลาเฉพาะในการพากย์เรือของแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้แกนนำเครือข่ายนักพากย์เรือสร้างสุขได้จัดแข่งขันในกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเยาวชนอายุตั้งแต่ 10-25 ปี แบ่งเป็นประเภทเดี่ยวบุคคล ภูมิภาคละ 3 คน รวม 12 คน และประเภททีม 4 ทีม รวม 20 คน เข้ามาทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เป็นสถานที่จัดการประกวด ในวันที่ 25-27 ตุลาคม2562 ซึ่งเป็นวันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ของจังหวัดสุรินทร์

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__69967933.jpg
เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล

สำหรับหลักเกณฑ์ของการตัดสินจะเน้นถึง ทักษะการพากย์เรือ การใช้ภาษาและน้ำเสียง การนำข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นต่างๆ มาใช้ในการบรรยาย ความรู้เรื่องประวัติเรือแข่งต่างๆตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลการรณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการพนัน ทั้งนี้ลีลา ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

ผลของการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ลูกหลานคนเมืองน่าน 8 คน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__69967935-1024x768.jpg
เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล

เป็นตัวแทนเยาวชนภาคเหนือเพียงทีมเดียว เข้าร่วมแข่งขันการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรชกุมารี ครั้งที่ 1 ระหว่าง ณ สนามแข่งขันเรือยาวประเพณี ลำน้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์

สำหรับทีมเยาวชนจังหวัดน่านเป็นตัวแทนเยาวชนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย

ด.ญ.รุจิลักษณ์ ชัยสมทรัพย์ น้องออมสิน อ.ท่าวังผา ด.ญ.รัศมีพรรณ มหาวงศ์นันท์ น้องฝน อ.ท่าวังผา ด.ช.ภูพิพัฒน์ กิตินันท์ น้องภูผา อ.ท่าวังผาทำวัง ด.ช.ธรรมสรณ์ แสงทอง น้องแมนยู อ.เมืองน่าน ด.ช.พงศพัศ กิวัฒนา น้องพฤกษ์ อ.เมืองน่าน น.ส.เขมอักษร ทิพย์ปัญญา น้องกวาง อ.เวียงสา ด.ช.ภัทรพงษ์ เพชรภา น้องเกม อ.ท่าวังผา น.ส.จีราธร กรีเรียน น้องเตย อ.ท่าวังผา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__69967925-762x1024.jpg
เด็กน่าน คว้าแชมป์สร้างชื่อกระหึ่มลำน้ำมูล

ซึ่งทีมนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ประเภททีม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯในครั้งนี้อย่างสมภาคภูมิ นอกจากนี้ ในประเภทบุคคล ด.ญ.รัศมีพรรณ มหาวงศ์นันท์ (ภาคเหนือ) ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อีกด้วย

การประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรชกมารี จังหวัดสุรินทร์ จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติกับที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ส่งเสริมให้ชุมชน นักพากย์เรือเยาวชน ทีมเรือ ฝีพาย ที่เข้าทำการแข่งขัน รู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเกิดความมุมานะพยายามฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อชัยชนะ เพื่อเยาวชนที่ดีที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติส่วนรวม ให้เจริญก้าวหน้าในการสืบไป

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด