คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

อสม.แพร่โมเดลดูแลสุขภาพชุมชน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
อสม.แพร่โมเดลดูแลสุขภาพชุมชน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574949949014.jpg
อสม.แพร่ลงขันพัฒนาตนเองรับงานสาธารณสุขชุมชนในยุค 4.0 โมเดลรักษาสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดแพร่ จำนวน 165 คน ซึ่งเป็นประธาน อสม.ระดับตำบลทุกตำบล ร่วมลงขันรายละ 500 บาทจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง ภายใต้หลักสูตรกลางมาตรฐาน อสม.โดยมีแพทย์หญิงสุจิตรา วนาภิรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ที่ศูนย์อบรมชมรม อสม.จังหวัดแพร่ ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันของชมรมอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จ.แพร่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ใน 7 ด้าน คือ การเป็นผู้นำองค์กร การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0 การช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำโครงการ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยโรคไตวาย

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/1574949945608.jpg
การอบรมครั้งนี้ใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตลอดหลักสูตร จากคณะวิทยากรกระบวนการของสถาบันประชาชนเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน การอบรมดังกล่าวเป็นการเสริมศักยภาพให้กับ อสม.ในจังหวัดแพร่ ให้สามารถรองรับการพัฒนาในอนาคตและสังคมผู้สูงวัย โดย อสม.ทุกคนจะต้องมีความรู้ ทัศนคติ ทักษะและความสามารถในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนโดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานได้อย่างมีประสิทธิผลนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ประเทศชาติ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นผู้สนับสนุน รับรองมาตรฐานโดยออกใบประกาศนียบัตรรับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 ข้อ 21
นางภิรมณ์พร ถือพลอย ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดแพร่ กล่าวว่า แพร่เป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ อนาคตการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชนจะมีมากขึ้น ซึ่ง อสม.ที่ทำหน้าที่อยู่ต้องมีความพร้อมรอบรับการดูแลสุขภาพประจำชุมชน ความรู้ทักษะการดูแลสุขภาพจึงมีความสำคัญและจำเป็นมาก การเปิดหลักสูตรอบรมจึงมีความสำคัญต่อการทำงานอย่างยิ่ง อาสาสมัครในจังหวัดแพร่โดยเฉพาะแกนนำระดับตำบลที่ให้ความสำคัญร่วมกันเสริมศักยภาพของตนเองและจะเปิดให้การอบรมเพิ่มขึ้นในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการประจำอยู่ในพื้นที่ของ อสม.ต้องดูแลผู้ป่วยและผู้สูงวัยอย่างเหมาะสม

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Screenshot_25621129_073937.jpg
นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความตั้งใจของชมรม อสม.จังหวัดแพร่ที่จะเสริมศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับงานสาธรณสุขเชิงรุก โดยเฉพาะในอนาคตการพัฒนาสังคมที่มีการพัฒนามากขึ้นภายใต้แนวทางไทยแลนด์ 4.0 และรองรับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยที่จะมีปริมาณมากขึ้นในชุมชน ซึ่งตัว อสม.เองจะต้องมีความพร้อม ซึ่งขณะนี้ ชมรม อสม.จังหวัดแพร่ ได้มีการลงนามในความร่วมมือหรือบันทึกข้อตกลง ในการพัฒนาบุคลากรภายใต้ชื่อ อสม. 4.0 ให้ อสม.มีความพร้อมในการรองรับการพัฒนาที่เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้การดูแลสุขภาพขั้นมูลฐานในชุมชนถือเป็น โมเดล สำคัญของภาคเหนือ นายแพทย์ขจรกล่าว

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด