คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

“มนัญญา” หนุน สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ต้นแบบปลูกข้าวโพดหลังนาไม่ใช้สารเคมี

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
“มนัญญา” หนุน สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ต้นแบบปลูกข้าวโพดหลังนาไม่ใช้สารเคมี

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่แปลงของเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นแปลงข้าวโพดหลังนาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา ผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562 /63 ตามนโนบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  https://kdcdn.co/wp-content/uploads/รมช-เกษตร_๑๙๑๒๑๙_0073.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/รมช-เกษตร_๑๙๑๒๑๙_0057.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/รมช-เกษตร_๑๙๑๒๑๙_0080.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC_0449-2.jpg พบว่าเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปี โดยใช้เครื่องจักรกลในการกำจัดวัชพืช และไม่ใช้สารเคมี จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมตลาดรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อจำกัด ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยเงินทุนของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด กว่า 20 ล้านบาท จะเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นรับซื้อ ปรับคุณภาพ แยกเกรดผลผลิต และจัดส่ง ทั้ง ข้าว ข้าวโพด ถั่ว  และพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา ของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด โดย นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และส่วนราชการ  เกษตรกรให้การต้อนรับ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/รมช-เกษตร_๑๙๑๒๑๙_0038.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/รมช-เกษตร_๑๙๑๒๑๙_0040.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/รมช-เกษตร_๑๙๑๒๑๙_0017.jpg น.ส.มนัญญา กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 958 ราย เพาะปลูกข้าวโพดหลังนา จำนวน 12,895 ไร่   ที่ผ่านมาเกษตรกรปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจนเกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ประกอบกับประสบปัญหาภัยแล้ง จึงหันมาปลูกข้าวโพดหลังนา เป็นพืชเศรษฐกิจ ใช้น้ำน้อย และยังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะโรงงานผลิตอาหาร   ซึ่งหลังฤดูทำนาปี เกษตรกรตำบลบ้านหม้อปรับที่นาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และใช้เครื่องจักรกลกำจัดวัชพืช โดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563  คาดว่าจะได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 1,300 กิโลกรัม โดยสหกรณ์รับซื้อความชื้อ 27% กิโลกรัมละ 6.50 บาท เกษตรกรมีรายได้ 8,450 บาทต่อไร่ โดยมีต้นทุนต่อไร่ 8,580 บาท จะช่วยให้เกษตรกรมีกำไรถึง 3,870 บาทต่อไร่  มูลค่ารวมกว่า 109 ล้านบาท ซึ่งนับว่า สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด เป็นต้นแบบสหกรณ์ในการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพ สมาชิกมีรายได้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน และหนุนปลูกข้าวโพดหลังนาไม่ใช้สารเคมี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/รมช-เกษตร_๑๙๑๒๑๙_0013.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/รมช-เกษตร_๑๙๑๒๑๙_0016.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด