คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

กระบี่-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (ชมคลิป)

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
กระบี่-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (ชมคลิป)

กระบี่-จังหวัดกระบี่ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 ก.พ. 63 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดและวางพานพุ่มสักการะ กล่าวสดุดี พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ.ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ม. 1 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีนายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน โดยมีสมาชิกสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563 กว่า 300 คน ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ในการจัดส่งผลปาล์มคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

Advertisement

Advertisement

กระบี่-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (ชมคลิป)

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงส่งเสริมให้มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 โดยทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์เป็นพระองค์แรกของประเทศไทย และทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักร ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการต่อระบบสหกรณ์ไทย ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกพ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ จึงทรงได้รับการยกย่องจากขบวนการสหกรณ์ไทยว่าทรงเป็น พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

Advertisement

Advertisement

กระบี่-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (ชมคลิป)

การพัฒนาระบบสหกรณ์เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนา ขับเคลื่อนการดำเนินงานสหกรณ์อย่างมีคุณภาพ เที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นธรรมาภิบาล มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ พัฒนาสหกรณ์จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน จนนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ

กระบี่-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (ชมคลิป)
การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การคัดเลือกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น การมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562

Advertisement

Advertisement

สหกรณ์ต้นแบบในการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 สหกรณ์ที่จัดส่งผลปาล์มคุณภาพยอดเยี่ยม สหกรณ์ที่มีการจัดส่งผลปาล์มปริมาณยอดเยี่ยม สหกรณ์ที่มีการจัดส่งผลปาล์มสม่ำเสมอยอดเยี่ยม

กระบี่-จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (ชมคลิป)

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด