คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

“วิษณุ”เปิดการสัมมนาทางวิชาการ อบต.ทั่วประเทศ ย้ำยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆนี้

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
“วิษณุ”เปิดการสัมมนาทางวิชาการ อบต.ทั่วประเทศ ย้ำยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเร็วๆนี้

พังงา- “วิษณุ”เปิดการสัมมนาทางวิชาการ อบต.ทั่วประเทศ ย้ำยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเร็วๆนี้ เพราะครม.ยังไม่คุยเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7727-3.jpg

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ“Global Disruption : โลกเขย่า อบต.ขยับ…กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางของ อบต.ภายใต้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563” โดยมีนายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 2,500 คน  ซึ่งในห้องประชุมได้ปรบมือสนั่นไปทั้งห้องเมื่อรองนายกประกาศว่ายังไม่มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ย้ำ กกต.ต้องรอมติครม.ก่อนจัดการเลือกตั้ง

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7689.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7670-1.jpg

นายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสมาคม อบต.ห่งประเทศไทย ที่จัดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เชื่อว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ประโยชน์ เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่จะมาถึง เพราะการขับเคลื่อนประเทศต้องขับเคลื่อนจากฐานที่เล็กที่สุดคือ อบต. ไปสู่ระดับประเทศ ชาว อบต.จะต้องเตรียมพร้อมและเปลี่ยนแปลงให้สามารถรับมือกับสิ่งใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็น Thailand 4.0 ซึ่ง ทุกคนจะต้องรู้และตามให้ทันใน 5 เรื่อง คือ ภาวะสงครามการค้า เศรษฐกิจในประเทศ เทคโนโลยี การเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น และที่สำคัญคือ ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการกำหนดทิศทางของประเทศ และขอย้ำกับทุกคนว่าในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดช่วงเวลาการเลือกตั้งที ซึ่งทางคณะรัฐมนตรียังไม่ได้การพูดคุยกันในเรื่องนี้ เพราะเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น คณะรัฐมนตรีจะต้องมีมติร่วมกันว่าจะจัดการเลือกตั้งในระดับใดก่อน เมื่อมีมติแล้ว ก็จะส่งไปให้ กกต. ประกาศจัดการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการจัดการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน ดังนั้นจะยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7720-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7732-1.jpg

นายวิชัช ไตรรัตน์ เปิดเผยว่า สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยจัดการสัมมนาในครั้งนี้ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562  เพื่อผู้เข้าร่วมอบรม รับทราบนโยบายตามแผนของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาประเทศที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา ให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์”ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้มีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่งคั่ง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ ในระบบเศรษฐกิจ ทำให้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นบทบาท ที่สอดคล้องรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หลัก

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7749_0.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7751-3.jpg

โดยจะต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับฐานราก ได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การบริหารราชการท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้มีกระบวนทัศน์ที่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาระดับพื้นที่ และการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมาย เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วต่อไป https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7778-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7768-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7826-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7810-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7821.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/116475.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7656-4.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7695-1.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7699-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_7707.jpg

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด