คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

11 ข้อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
11 ข้อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน

ภูเก็ต-สืบเนื่องจาก ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานราชการต่งๆ ได้ออก กฎ ระเบียบประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง ตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจๆ จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกอาชีพ

เมื่อวานนี้(6พ.ย.) นายสมยศ วงบุญยกุล นายกสมาคมชาวประมงภูเก็ต เข้ายื่นหนังสือ 11ข้อเรียกร้องขอให้รัฐบาลแก้ไขด่วน โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ออกมารับหนังสือแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ว่า ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐได้ออกกฎระเบียบประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงประสบกับภาวะขาดทุน มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นขาดแรงาน ทั้งที่ในปัจุบันประเทศไทยได้รับการปลดไบเหลืองจากสหภาพยุโรโปแล้วกาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามที่จะแกไขปัญหาให้อย่างเต็มที่ ซึ่งต้องขอขอบคุณมายังผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ขณะนี้บัญหาตำง ก็ยังไม่คลี่คลายและก็ยังไม่กิดผลออกมาอยำงเป็นรูปธรรม เนื่องจากติดขัดระบบราชการและการตัดสินใจต่างๆ ของผู้มีอำนาจฯ รวมทั้งยังมีการออก กฎระเบียบที่สร้างปัญหใหม่ๆ มาอีกเช่นเรื่องการจะบังคับให้ชาวประมชำระคำน้ำมันผ่านระบฟรีทการ์ด ซึ่งเป็นระบบเงินสด ในขณะที่ภาคเกษตรกรอื่นๆภาครัฐกลับดูแลอย่างเต็มที่

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_9202-1.jpeg ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้สร้งความไม่สบายใจต่อชาวประมงเป็นอย่างมากดังนั้น ขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการต่งๆ เร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังนี้ 1. ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย กฎระเบียบประกาศคำสั่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงมาเพิ่มเติมขึ้นอีก (ยกเว้นการออก กฎระเบียบประกาศคำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง) 2. ขอให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดการประมงพศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้ 3. ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการการซื้อเรือประมออกนอกระบบคืนโดยเร็ว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_9204-1.jpeg โดยขอให้รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณจำนวน 1 หมื่นล้าน ในปีงบประมาณ 2563 ในการที่จะนำเรือประมงออกนอกระบบ 4. ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี 5. ขอให้กรมประมง กรมจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี 6. ขอให้ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบต่างๆที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_9215-1.jpeg ที่ส่งผลกระทบกับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว 7. เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS เช่น การชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ทดลองติด VMS ฟรี 8. ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยทันที ด้วยเหตุผล ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 92 ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำจะต้องมีการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาโดยชอบต้วยฎหมายหรือไม่ ตามมาตรา 92 วรรคสองและวรรคสาม สินค้าประมงจากต่างประเทศจึงเข้ามาถลุ่มตลาดสินค้าสัตว์น้ำของชาวประมงไทยที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_9248-1.jpeg ทำให้ต้นทุนสูงกว่า ราคาจึงตกต่ำ เพราะมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแบเสรี ไร้การควบคุม มาสต๊อกไว้เต็มห้องเย็นหมดแล้ว ดังนั้นจึงต้องแก้ไขระเบียบกรมประมงเดิมที่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถนำเข้าสัตว์น้ำได้สรี มีมาตรการปกป้องสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศ 9. ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศโดยเร่งด่วน เพราะทำให้เกิดปัญหาการประกอบอาชีพขาดทุนมา 4-5 ปีแล้ว เนื่องจากมีการกำหนดให้ทำการประมได้ไม่ทั้งปี แต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี 10. ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครการจำหน่ยน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_9225-1.jpeg ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมัน บังคับให้ชาวประมง ต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟรีทการ์ด (Fleet Card) ซึ่งจะทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเพิ่มขึ้นทันที 11. ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรม โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา ทั้งนี้ หากภาครัฐไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเรียกร้องของชาวประมง ก็ให้ซื้อเรือประมงพร้อมครื่องยต์ และครื่องมือประมงไปให้หมดทั้งประทศ พราะไม่สามารถทำการประมงได้อีกแล้ว https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_9211.jpeg

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด