คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ค้าชายแดนไทย-พม่าด้านระนอง ต้นปีขาดปัจจัยหนุนยอดค้ายังวูบหนัก

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ค้าชายแดนไทย-พม่าด้านระนอง ต้นปีขาดปัจจัยหนุนยอดค้ายังวูบหนัก

ค้าชายแดนไทย-พม่าด้านระนอง ต้นปีขาดปัจจัยหนุนยอดค้ายังวูบหนัก

ค้าชายแดนไทย-พม่าด้านระนอง ต้นปีขาดปัจจัยหนุนยอดค้ายังวูบหนักรุโณทัย  พาณิชย์จังหวัดระนอง  กล่าวว่า  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดระนองประจำเดือน มกราคม 2563 การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง เดือนมกราคม 2563

ค้าชายแดนไทย-พม่าด้านระนอง ต้นปีขาดปัจจัยหนุนยอดค้ายังวูบหนัก

การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือนมกราคม 2563 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 2,286.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 238.37 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.64 (ธันวาคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 2,048.39 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 260.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.23 (มกราคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 2,547.24 ล้านบาท)

มูลค่าการส่งออก เดือนมกราคม 2563 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,384.43 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 57.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.32 (ธันวาคม 2562 มีมูลค่า 1,327.09 ล้านบาท) และ

Advertisement

Advertisement

ค้าชายแดนไทย-พม่าด้านระนอง ต้นปีขาดปัจจัยหนุนยอดค้ายังวูบหนัก

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม 2562) ลดลง 242.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.92 (มกราคม 2562มีมูลค่า 1,627.29 ล้านบาท) โดยประเภทสินค้าที่มีการส่งออก 10 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น,ปูนซิเมนต์, ของทำด้วยเหล็ก, ท่อเหล็กใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม, สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว, ปั้มใช้ในโครงการขุดเจาะปิโตรเลียม, เครื่องดื่มให้พลังงาน, อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ,ข้อต่อเหล็ก และตาข่ายจับปลา

ค้าชายแดนไทย-พม่าด้านระนอง ต้นปีขาดปัจจัยหนุนยอดค้ายังวูบหนัก

มูลค่าการนำเข้า เดือนมกราคม 2563 มีมูลค่าการนำเข้า ทั้งสิ้น 902.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 181.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.10 (ธันวาคม 2562 มีมูลค่า 721.30 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม 2562) ลดลง 17.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.92 (มกราคม 2562มีมูลค่า 919.95 ล้านบาท) โดยประเภทสินค้าที่มีการนำเข้า 10 อันดับแรก ได้แก่ สัตว์น้ำ (ปลาแช่เย็น), ท่อเหล็กใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม, ปลาป่น, ปลาหมึกแช่เย็น/แช่เย็นจนแข็ง หอยแครงมีชีวิต, ส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร,ปลาเบญจพรรณไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค, ปูเค็ม ปูทะเลสด กุ้ง กั้ง, เครื่องจักรเเละเครื่องใช้กล, ของทำด้วยเหล็กและถ่านไม้ป่าเลน ดุลการค้า เดือนมกราคม 2563 เกินดุลการค้า 482.10 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 123.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.42 (ธันวาคม 2562 เกินดุลการค้า 605.79 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม 2562) ลดลง 225.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.84 (มกราคม 2562 เกินดุลการค้า 707.34 ล้านบาท) ภาพรวมในช่วงเดือนมกราคม 2563 จะเห็นว่ามูลค่าการค้ารวมปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับ เดือนก่อน (ธันวาคม 2562) ลดลง 20.42% ทางด้านสินค้าส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.32% สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ สัตว์น้ำ (ปลาแช่เย็น), ท่อเหล็กใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม, ปลาป่น, ส่วนประกอบที่ใช้สำหรับ

Advertisement

Advertisement

ค้าชายแดนไทย-พม่าด้านระนอง ต้นปีขาดปัจจัยหนุนยอดค้ายังวูบหนัก

เครื่องจักร และปลาเบญจพรรณไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค เป็นต้น ส่วนทางด้านสินค้านำเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้น25.10% สินค้านำเข้าสำคัญที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น, ปูนซิเมนต์, ของทำด้วยเหล็ก,ท่อเหล็กใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม และสารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว เป็นต้น

สำหรับสถิติการค้าชายแดนไทยกับเมียนมา ด้านจังหวัดระนอง (ล้านบาท) เดือนมกราคม  ปี 2561  มูลค่าการค้ารวม 2,130.07 ล้านบาท เดือนมกราคม ปี 2562  มีมูลค่ารวม 2,547.24 ล้านบาท เดือนมกราคม ปี 2563 มีมูลค่ารวม 2,286.76 ล้านบาท  ผลต่าง  -260.48 ล้านบาท ลดลง 10.23 %

ค้าชายแดนไทย-พม่าด้านระนอง ต้นปีขาดปัจจัยหนุนยอดค้ายังวูบหนัก
SONY DSC

นายธีระพล   ชลิศราพงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง  กล่าวว่า .ในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมาไตรมาสที่3 และ 4 จนถึงต้นปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีอุปสรรคปัญหาที่ส่งผลทางการค้าคือ สภาพของดินฟ้าอากาศ อาจจะส่งผลให้ตัวเลขผิดเพี้ยนหรือลดลงไป แต่ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง โดยหากมองระดับพื้นฐานการค้าไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนองยังถือว่าดีถึงดีมาก ทั้งบรรยากาศที่ดีต่อกัน รวมทั้งการขยายช่องทางและการตลาดใหม่ๆ การเพิ่มคู่ค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตดีอย่างแน่นอนในปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจเมียนมามีการขยายตัว และการทุนในโครงการต่างๆมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  อีกทั้งเพราะว่าการขนส่งทางทะเลผ่านชายแดนระนองก็ยังจำเป็นต่อไป เนื่องจากสินค้าหลายยังต้องใช้การขนส่งทางเรือจะสะดวกกว่าการขนส่งทางถนน

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด