คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

พิษโควิท-19 กระทบค้าชายแดนระนอง ยอดร่วง

|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
พิษโควิท-19 กระทบค้าชายแดนระนอง ยอดร่วง

พิษโควิท-19 กระทบค้าชายแดนระนอง ยอดร่วง

ระนอง-สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ช่วงเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 พบยอดการส่งออกลดลง

พิษโควิท-19 กระทบค้าชายแดนระนอง ยอดร่วง

นางวณิดา  อรุโณทัย  พาณิชย์จังหวัดระนอง กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองสรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดระนองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 2,300.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 13.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 (มกราคม 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 2,286.76 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 271.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.55 (กุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 2,571.91 ล้านบาท)มูลค่าการส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,352.98 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 31.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 (มกราคม 2563 มีมูลค่า 1,384.43 ล้านบาท) และ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กุมภาพันธ์ 2562) ลดลง 329.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.56 (กุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่า 1,682.04 ล้านบาท)

Advertisement

Advertisement

พิษโควิท-19 กระทบค้าชายแดนระนอง ยอดร่วง

โดยประเภทสินค้าที่มีการส่งออก 10 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น, ปูนซิเมนต์, ท่อเหล็กใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม, ของทำด้วยเหล็ก, เครื่องจักรและเครื่องใช้กล, วาล์วปิด-เปิดพร้อมอุปกรณ์, เครื่องดื่มให้พลังงาน, ตาข่ายจับปลา, ส่วนประกอบที่ใช้สำหรับเครื่องจักร และข้อต่อเหล็ก

พิษโควิท-19 กระทบค้าชายแดนระนอง ยอดร่วง

 

มูลค่าการนำเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่าการนำเข้า ทั้งสิ้น 947.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 45.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 (มกราคม 2563 มีมูลค่า 902.33 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กุมภาพันธ์ 2562) เพิ่มขึ้น 57.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.49 (กุมภาพันธ์ 2562มีมูลค่า 889.87 ล้านบาท) โดยประเภทสินค้าที่มีการนำเข้า 10 อันดับแรก ได้แก่ สัตว์น้ำ (ปลาแช่เย็น), ปลาป่น, ปลาหมึกแช่เย็น/แช่เย็นจนแข็ง หอยแครงมีชีวิต, เครื่องยนต์ต้นกำลังกังหันขับก๊าซพร้อมอุปกรณ์, ของทำด้วยเหล็ก, ท่อเหล็กใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม, ปลาเบญจพรรณไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค, กรดซัลฟิวริก และโอเลี่ยม, ปูเค็ม ปูทะเลสด กุ้ง กั้ง และถ่านไม้ป่าเลนดุลการค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เกินดุลการค้า 405.40 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อน 76.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.91 (มกราคม 2563 เกินดุลการค้า 482.10 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กุมภาพันธ์ 2562) ลดลง 386.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.82 (กุมภาพันธ์ 2562 เกินดุลการค้า 792.17 ล้านบาท)

Advertisement

Advertisement

พิษโควิท-19 กระทบค้าชายแดนระนอง ยอดร่วง

ภาพรวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะเห็นว่ามูลค่าการค้ารวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ เดือนก่อน (มกราคม 2563) เพิ่มขึ้น 0.60% ทางด้านสินค้านำเข้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.01% สินค้านำเข้าสำคัญที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ สัตว์น้ำ (ปลาแช่เย็น), ปลาหมึกแช่เย็น/แช่เย็นจนแข็ง หอยแครงมีชีวิต, เครื่องยนต์ต้นกำลังกังหันขับก๊าซพร้อมอุปกรณ์, ของทำด้วยเหล็ก และปลาเบญจพรรณไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค เป็นต้น ส่วนทางด้านสินค้าส่งออกปรับตัว ลดลง 2.27% สินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าลดลง ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น, ของทำด้วยเหล็ก, ข้อต่อเหล็ก, อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ และตู้คอนเทรนเนอร์ใช้ในโครงการขุดเจาะปิโตรเลียม เป็นต้น

พิษโควิท-19 กระทบค้าชายแดนระนอง ยอดร่วง

จังหวัดระนองมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน ดังนี้1. จุดผ่านแดนถาวร ระนอง – เกาะสอง กำหนดช่องทางเข้า – ออก ไว้ 4 จุด ได้แก่1) ท่าเทียบเรือสะพานปลาตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน2) ท่าเทียบเรือของบริษัทอันดามันคลับ จำกัดตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนองหมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน4) ท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนองบริเวณบ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนองเวลาเปิดปิด 06.30 – 24.00 น. ของทุกวัน2. จุดผ่อนปรน บ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เวลาเปิด – ปิด 08.00 – 16.00 น. ของทุกวันซึ่งจะมีผู้คนจากฝั่งเพื่อนบ้านข้ามมาเพื่อจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจำ เดินทางด้วยเรือซึ่งสินค้าหลักได้แก่ สินค้าประเภทอาหารและข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่าง ๆ เช่น แก๊สหุงต้ม เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ต่าง ๆ อุปกรณ์ในครัวเรือน เป็นต้น

พิษโควิท-19 กระทบค้าชายแดนระนอง ยอดร่วง

นายนิตย์  อุ่ยเต็กเค่ง  รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่า ยอดการค้าขายชายแดนที่ลดลงในช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าผลกระทบจากไวรัสโควิท-19 เกิดขึ้นทั่วโลก การขนส่ง การจัดเตรียมออเดอร์มีผลกระทบจึงส่งผลให้การค้าขายที่อาจจะลดลง ส่วนปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็เป็นตัวแปรเช่นเดียวกัน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด