คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระนอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แรงงานต่างด้าวรับมือไวรัสโควิด-19

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ระนอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แรงงานต่างด้าวรับมือไวรัสโควิด-19

ระนอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แรงงานต่างด้าวรับมือไวรัสโควิด-19

ระนอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แรงงานต่างด้าวรับมือไวรัสโควิด-19

ระนอง-12 มี.ค 63 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายสุรนารถ จิตต์เอื้อเฟื้อ แรงงานจังหวัดระนอง นาบพิฑูร ดำสาคร จัดหางานจังหวัีดระนอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) เบื้องต้นด้วยตนเองในสถานประกอบการ เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ ตลอดจนแรงงานต่างด้าวได้รับรู้ รับทราบมาตรการกำกับ ดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ณ บริษัทระนองโฟเซ่นฟู้ด จำกัด

ระนอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แรงงานต่างด้าวรับมือไวรัสโควิด-19

โดยทางสถานประกอบกิจการได้มีการสื่อสารให้ความรู้กับลูกจ้างภายในสถานประกอบการ มีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการช่วยกรองและป้องกันไวรัสอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ และพนักงาน ผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างดียิ่ง

Advertisement

Advertisement

พร้อมทั้งได้แจกเอกสารวิธีป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) เบื้องต้นด้วยตนเองให้กับพนักงานและผู้ใช้แรงงานได้รับทราบอีกด้วย

ระนอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แรงงานต่างด้าวรับมือไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ จังหวัดระนองยังไม่พบผู้ที่มีอาการผิดปกติเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานทางราชการอย่างใกล้ชิด และขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกรมควบคุมโรค เช่น ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยทางเดินหายใจ ผู้ป่วยไอจาม

ระนอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แรงงานต่างด้าวรับมือไวรัสโควิด-19

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของส่วนตัวรวมกับผู้อื่น รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน และหากปรากฏว่ามีบุคคลใดที่ให้ข่าวหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางสื่อออนไลน์หรือด้วยประการใดๆ ซึ่งบิดเบือนจากข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดการตื่นตระหนก ตกใจกลัวต่อพี่น้องประชาชน สร้างความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด