คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

มรส. ประกาศจุดยืน“สถานีถุงผ้า” รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
มรส. ประกาศจุดยืน“สถานีถุงผ้า” รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

สุราษฎร์ธานี-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดแถลงข่าว “สถานีถุงผ้า” ประกาศจุดยืนด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อชุมชนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ทั้งปัญหาไฟป่า ปัญหาฝุ่นควัน ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะผลงานจากฝีมือของมนุษย์ด้วยกันเอง ที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างมากทั้งต่อสังคมไทยและสังคมโลก
ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการต่างๆมากมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรณรงค์และสร้างความตระหนักในด้านการจัดการขยะ เช่น โครงการรณรงค์การแยกขยะ โครงการรณรงค์การใช้แก้วและภาชนะใส่อาหารแทนการใช้โฟม แก้วพลาสติกและถุงพลาสติก ให้แก่บุคลากรตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกคน

Advertisement

Advertisement

มรส. ประกาศจุดยืน“สถานีถุงผ้า” รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม                    ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาไม่เพียงสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องสร้างและปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่และพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มรส. ประกาศจุดยืน“สถานีถุงผ้า” รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม                  วันนี้การจัดดำเนินโครงการสถานีถุงผ้า มรส.ไม่เพียงแต่เป็นการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนอีกครั้งในการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบและการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังเป็นการร่วมแสดงพลังกับสังคมไทย ที่หันมาให้ความสำคัญในการพกถุงผ้าเพื่อลดปริมาณขยะ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยโครงการสถานีถุงผ้า มรส.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชสุราษฎร์ธานี ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยได้จัดจุดสถานีถุงผ้า มรส.เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกับบริจาคถุงผ้า และนำถุงผ้าไปแบ่งปันกันใช้ตามจุดสำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น ตามร้านค้าสะดวกซื้อ ตลาดนัด โรงอาหารและอาคารเรียนต่างๆทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับการดูแลและรับผิดชอบโดยชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมรส. ประกาศจุดยืน“สถานีถุงผ้า” รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

Advertisement

Advertisement

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานียังได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี จัดจุดรับบริจาคสถานีถุงผ้า มรส.ภายในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ทั้งการบริจาคถุงผ้าและร่วมนำถุงผ้าไปใช้เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกอีกด้วย
อย่างไรก็ตามสถานีถุงผ้ามรส.จุดปฏิบัติการเล็กๆแต่ถือเป็นภารกิจรักษ์โลกที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ มหาวิทยาลัยราชสุราษฎร์ธานีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อชุมชนท้องถิ่น ได้พร้อมรวมพลังร่วมกับสังคมไทยและสังคมโลกในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะอย่างเต็มกำลังตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป.

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด