คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เรือนจำตรัง ร่วมกับ เนสเล่ จัดอบรมอาชีพให้ผู้ต้องขัง ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เรือนจำตรัง ร่วมกับ เนสเล่ จัดอบรมอาชีพให้ผู้ต้องขัง ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม

บริษัท เนสเล่ (ประเทไทย) ร่วมกับเรือนจำจังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการให้ผ็ต้องขังมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวหลังจากพ้นโทษออกจากเรือนจำ หากมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ก็ไม่เกิดกระทำผิดและถูกจับกุมเข้าสู่เรือนจำอีก อีกทั้งยังเป็นการลดความแออัดภายในเรือนจำ เนื่องจากปัจจุบันมีนักโทษจำนวนมากกว่าทีคุมขัง                       

            ที่เรือนจำจังหวัดตรัง   นายภักดี  แก้วเนียม  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ต้องขังในเตือนจำจังหวัดตรัง   ทางด้านนายสมชาย  วรรณพัก  กรรมการผู้จัดการ  ฝ่ายกระจายสินค้าเนสเล่   กล่าว่าเนื่องจากบริษัท เนสเล่ (ประเทไทย) มีนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยเร่งพัฒนาทักษะพ่อครัวแม่ครัวไทย ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและยกระดับมาตรฐาน อาหารไทยให้ได้มาตรฐานสากลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายส่งเสริมคนดีคืนสู่สังคม โดยการพัดนาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษรวมตลอดถึงครอบครัวผู้ต้องขังให้มีอาชีพ สามารถดำรงชีวิดในสังคมเป็นปกติ  ไม่หวนกถับไปกระทำผิดซ้ำ ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้ต้องขัง มีงานทำระหว่างที่ด้องโทษหรือหลังพ้นโทษ  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่ผ่านกาฝึกอาชีพ และยังไม่ตัดสินใจไม่ประกอบอาชีพทันทีหลังพ้นโทษ และเพื่อกรตอบสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี  กระทรวงยุติธรรม จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเละเสริมอาชีผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืนขึ้น ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดทำโครงการ “คืนคนดีสู้สังคม” ภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงนพัฒนาเละส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน  เพื่อฝึกวิชาชีพและยกระดับมือผู้ต้องขังที่มีฝีมือด้าน การประกอบอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม และให้ได้การยอมรับสังคมภายนอก  โดยมีการสอนหลักสูตรการก๋วยเตี๋ยว และหลักสูตรการทำเครื่องดื่มร้อน  เย็น  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาทำการฝึกสอนให้ หากบุคคลภายนอกต้องการที่จะเรียนหลักสูตรดังกล่าว ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายเองกว่าแสนบาท แต่ทางบริษัท เนสเล่ (ประเทไทย)  สอนให้กับผู้ต้องขังโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC08711-1.jpg
            นอกจากนี้ทางฝ่ายพัฒนาการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดตรัง ได้นำวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง มาสอนวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง โดยการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ผู้ต้องขังหญิงสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นโทษ สามารถเลี่ยงตนเองและครอบได้อย่างไม่เดือดร้อน อีกทั้งสังคมหรือประชาชนในหมู่บ้านควรให้โอกาสผู้ต้องที่มีความตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดี หลังจากที่ได้รับโทษมาแล้วตามที่กระทำความผิด

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC08722.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/DSC08782.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด