Term & Conditions

การร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นในกระทู้ ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด
  2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
  4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูล อ้างอิงที่ชัดเจน
  5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
  6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
  7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
  9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน รำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามา รถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น intrend.trueid.net จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
  10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย intrend.trueid.net จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง intrend.trueid.net จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

intrend.trueid.net ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกาและมารยาทของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม

Disclaimer Policy

ทีมงาน TrueID Creator และในเครือ (“เรา”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความอื่นใด (“เนื้อหา”) ทั้งหมดในบริการนี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเราหรือของพันธมิตรของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอาจมีเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน และ การอนุญาตให้ท่านสร้างเนื้อหาได้บนบริการของเราด้วยตนเอง (UGC) (หากมี) เท่านั้น โดยเราไม่รับรองว่าบรรดาเนื้อหาซึ่งปรากฏผ่านบริการนี้ จะถูกต้องสมบูรณ์ หรือ ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในกรณีที่เราเป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ในส่วนใดๆของบริการของเรา เช่น การให้บริการแบบ UGC เราจะไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูล เนื้อหา หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนบริการของเราโดยเราไม่สามารถตรวจสอบ หรือ ทราบถึงแหล่ง ที่มาและรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดได้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิด หรือ มีภาระผูกพันใดๆ หากมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากเนื้อหาของท่าน

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทําการอันขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก รวมถึง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือของบุคคลภายนอก ตลอดจนไม่ส่ง นำเข้า หรืออัพโหลด ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ผ่านบริการของเรา หรือกระทําการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือ เสียหายต่อบริษัท และ บุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจาก เหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแฮก หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันอยู่เหนือการควบคุมของเรา หรือ ไม่ใช่ความผิดของเรา เราขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น หากท่านพบว่ามีเนื้อหาบนส่วนใดในบริการของเราไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือ ละเมิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของท่าน ท่านสามารถแจ้งเราได้ผ่านทาง [email protected] หรือ ช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ให้ภายในบริการนี้โดยเรายินดีที่จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งกลับท่านต่อไปอย่างไม่ล่าช้า

เราขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการของเรา เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านซึ่งท่านสามารถคลิกเพื่ออ่านได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Copyright

เราขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของบริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนบริการนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และหรือเจ้าของเนื้อหา(แล้วแต่กรณี) ผู้ใช้บริการจะไม่ ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย หรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือ ประโยชน์โดยมิชอบ จากทรัพย์สิน - ทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือเจ้าของเนื้อหาก่อนล่วงหน้า เราสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เราเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Payment

ท่านจะได้รับรายได้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้ว ทางเราจะแจ้งให้ท่านได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจะส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ หรือ ทางอีเมล์ โดยวิธีการจ่ายรายได้ของเรานั้นจะจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่น True Money Wallet เพียงท่านแค่ส่ง QR code จากบัญชีของท่านมาให้เราเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับรายได้ไปทันที